<-- Matthew 27:32 | Matthew 27:34 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 27:33

Matthew 27:33 - ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܓ݁ܳܓ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܫܩܳܐ ܩܰܪܩܰܦ݂ܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And they came to a place which is called Gogultho, which is expounded, The skull.

(Murdock) And they came to a place which is called Golgotha, which is interpreted a skull.

(Lamsa) And they came to a place which is called Golgotha, which is interpreted The Skull.

(KJV) And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ 2:2135 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-27330 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܕܘܟܬܐ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ 2:4246 ܕܘܟ Noun place 86 53 62040-27331 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܬܩܪܝܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ 2:18839 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62040-27332 Third Feminine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܓܓܘܠܬܐ ܓ݁ܳܓ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ 2:3510 ܓܓܘܠܬܐ Proper Noun Golgotha 60 44 62040-27333 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-27334 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܡܬܦܫܩܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܫܩܳܐ 2:17377 ܦܫܩ Verb interpret, expound 468 181 62040-27335 Third Feminine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܩܪܩܦܬܐ ܩܰܪܩܰܦ݂ܬ݂ܳܐ 2:19117 ܩܪܩܦܬܐ Noun head, skull 521 199 62040-27336 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.