<-- Luke 16:25 | Luke 16:27 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 16:26

Luke 16:26 - ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܗܰܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܒ݁ܰܝܢܰܝܢ ܘܰܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܡܶܟ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܪܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܥܒ݁ܪܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) And with all these, there is a great void set between us and you, that they who would pass from hence unto you are not able, nor they also who would pass from thence to us.

(Murdock) And with all these, there is a great barrier between us and you; so that they who would pass from here to you, cannot; neither [can they] pass from there to us

(Lamsa) Besides all these things, a great gulf is fixed between us and you; so that those who wish to cross over from here to you cannot, neither from there to cross over to us.

(KJV) And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they which would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from thence.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܥܡ ܘܥܰܡ 2:15782 ܥܡ Particle with 416 164 62042-16260 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-16261 - Common Plural - - - No - - -
ܟܠܗܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ 2:10083 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62042-16262 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܗܘܬܐ ܗܰܘܬ݂ܳܐ 2:5162 ܗܘ Noun gulf, chasm 103 60 62042-16263 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܬܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:19217 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62042-16264 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܝܡܐ ܣܺܝܡܳܐ 2:14269 ܣܡ Verb put, place 379 152 62042-16265 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܝܢܝܢ ܒ݁ܰܝܢܰܝܢ 2:2659 ܒܝܢܝ Particle between, among 42 35 62042-16266 - - - - - - No First Common Plural
ܘܠܟܘܢ ܘܰܠܟ݂ܽܘܢ 2:10838 ܠ Particle to, for 232 107 62042-16267 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܐܝܠܝܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ 2:668 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62042-16268 - Common Plural - - - No - - -
ܕܨܒܝܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ 2:17491 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62042-16269 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܡܟܐ ܡܶܟ݁ܳܐ 2:9730 ܡܟܐ Particle hence, here and there, from this time 270 122 62042-162610 - - - - - - No - - -
ܕܢܥܒܪܘܢ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܪܽܘܢ 2:15114 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62042-162611 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62042-162612 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-162613 - - - - - - No - - -
ܢܫܟܚܘܢ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ 2:21269 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62042-162614 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܐܦܠܐ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ 2:1754 ܐܦ Particle not even 26 28 62042-162615 - - - - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62042-162616 - - - - - - No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62042-162617 - - - - - - No - - -
ܢܥܒܪܘܢ ܢܶܥܒ݁ܪܽܘܢ 2:15135 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62042-162618 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܬܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ 2:11144 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62042-162619 - - - - - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.