<-- 1Peter 5:4 | 1Peter 5:6 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 5:5

1Peter 5:5 - ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܠܰܝܡܶܐ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܘ ܠܩܰܫܺܝܫܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܥܰܛ݈ܦ݂ܘ ܚܺܝܨܳܐܝܺܬ݂ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܣܰܩܽܘܒ݂ܠܳܐ ܗ݈ܘ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܺܝܢ ܘܰܠܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And you younger, be subject to your presbyters, and be clothed carefully [Or, closely.] with humility of mind towards one another; because Aloha is against those who exalt themselves, and to the humble he giveth grace.

(Murdock) And ye juniors submit yourselves to your seniors; and clothe yourselves, stringently, with lowliness of mind one towards another; because God resisteth them who exalt themselves, and giveth grace to the humble.

(Lamsa) And you too, young people, submit yourselves to your elders; and clothe yourselves with humility toward one another, for God resists the proud, and gives grace to the humble.

(KJV) Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢܬܘܢ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1488 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62060-05050 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܥܠܝܡܐ ܥܠܰܝܡܶܐ 2:15739 ܥܠܝܡܐ Noun man, young man, youth 415 163 62060-05051 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܫܬܥܒܕܘ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܘ 2:14872 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62060-05052 Second Masculine Plural - Imperative ESHTAPHAL No - - -
ܠܩܫܝܫܝܟܘܢ ܠܩܰܫܺܝܫܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:19140 ܩܫ Noun elder 522 199 62060-05053 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܐܬܥܛܦܘ ܘܶܐܬ݂ܥܰܛ݈ܦ݂ܘ 2:15488 ܥܛܦ Verb turn, clothe 410 162 62060-05054 Second Masculine Plural - Imperative ETHPAEL No - - -
ܚܝܨܐܝܬ ܚܺܝܨܳܐܝܺܬ݂ 2:6533 ܚܨ Adverb (ending with AiYT) strongly 141 75 62060-05055 - - - - - - No - - -
ܡܟܝܟܘܬ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ 2:11712 ܡܟ Noun humility, meekness, lowliness, condescension, courtesy 271 122 62060-05056 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܪܥܝܢܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ 2:20197 ܪܥܐ Noun mind, conscience, fool, thought, idea, conception 546 210 62060-05057 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62060-05058 - - - - - - No - - -
ܚܕܕܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ 2:6259 ܚܕ Pronoun one another 127 70 62060-05059 - Masculine Plural - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62060-050510 - - - - - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62060-050511 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܩܘܒܠܐ ܣܰܩܽܘܒ݂ܠܳܐ 2:17924 ܩܒܠ Adjective contrary, adverse 388 155 62060-050512 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62060-050513 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܕܐܝܠܝܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ 2:668 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62060-050514 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܬܬܪܝܡܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܺܝܢ 2:19704 ܪܡ Verb high, exalt 534 205 62060-050515 Third Masculine Plural - Participles ETTAPHAL No - - -
ܘܠܡܟܝܟܐ ܘܰܠܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ 2:11694 ܡܟ Adjective humble, lowly, mild, gentle 271 122 62060-050516 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܝܗܒ ܝܳܗܶܒ݂ 2:8849 ܝܗܒ Verb give 188 91 62060-050517 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܛܝܒܘܬܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8036 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62060-050518 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.