<-- 1Corinthians 4:16 | 1Corinthians 4:18 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 4:17

1Corinthians 4:17 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܶܪܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܢܰܥ݈ܗܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܬ݂ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܰܠܶܦ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) WHEREFORE I have sent to you Timotheos, who is my beloved son, and faithful in the Lord, that he may remind you of my ways in the Meshiha, according to that which I teach in all the churches.

(Murdock) For this cause have I sent to you Timothy, who is my beloved son, and faithful in the Lord, that he might bring to your recollection my ways in Messiah, agreeably to what I teach in all the churches.

(Lamsa) This is why I have sent Ti-mo'the-us to you, who is my beloved son and faithful in the LORD, who shall remind you of my manner of life in Christ, just as I teach in all the churches.

(KJV) For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach every where in every church.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62046-04170 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-04171 - Masculine Singular - - - No - - -
ܫܕܪܬ ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ 2:20771 ܫܕܪ Verb send 561 216 62046-04172 First Common Singular - Perfect PAEL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62046-04173 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܠܛܝܡܬܐܘܣ ܠܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ 2:8130 ܛܝܡܬܐܘܣ Proper Noun Timotheus 172 87 62046-04174 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-04175 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܪܝ ܒ݁ܶܪܝ 2:3248 ܒܪ Noun son 53 40 62046-04176 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܚܒܝܒܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ 2:6079 ܚܒ Adjective beloved 123 68 62046-04177 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܗܝܡܢܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ 2:1218 ܗܝܡܢ Noun believer, believing 255 116 62046-04178 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܡܪܝܐ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ 2:12364 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62046-04179 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܘ ܕ݁ܗܽܘ 2:4993 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-041710 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܢܥܗܕܟܘܢ ܢܰܥ݈ܗܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:15296 ܥܗܕ Verb remember, remember 402 159 62046-041711 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Second Masculine Plural
ܐܘܪܚܬܝ ܐܽܘܪܚܳܬ݂ܝ 2:304 ܐܪܚ Noun way, road, highway, journeying 8 16 62046-041712 - Feminine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܕܒܡܫܝܚܐ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12512 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62046-041713 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62046-041714 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62046-041715 - Common - - - - No - - -
ܕܡܠܦ ܕ݁ܡܰܠܶܦ݂ 2:26015 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62046-041716 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62046-041717 First Common Singular - - - Yes - - -
ܒܟܠܗܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ 2:10011 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62046-041718 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܥܕܬܐ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:15277 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62046-041719 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.