<-- Titus 3:2 | Titus 3:4 -->

Analysis of Peshitta verse Titus 3:3

Titus 3:3 - ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܗ݈ܘܰܝܢ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܝܳܣܳܐ ܘܛܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܘܰܡܫܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܠܰܐܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܚܣܳܡܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܘܰܣܢܺܝܐܝܺܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܐܳܦ݂ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܣܳܢܶܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) For we also were afore-time without understanding, and disobedient and erring, and were subjected to various lusts; and in malice, and in envy we conversed, and were hateful, and also hating one another.

(Murdock) For we also were formerly reckless, and disobedient, and erring, and serving divers lusts, and living in malice and envy, and were hateful and also hating one another.

(Lamsa) For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, misled, and serving divers lusts and passions, living in malice and envy, hated, and also hating one another.

(KJV) For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62056-03030 - - - - - - No - - -
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62056-03031 First Common Plural - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62056-03032 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62056-03033 - - - - - - No - - -
ܩܕܝܡ ܩܕ݂ܺܝܡ 2:18067 ܩܕܡ Participle Adjective before, before, formerly 489 188 62056-03034 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62056-03035 - - - - - - No - - -
ܪܥܝܢܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ 2:20197 ܪܥܐ Noun mind, conscience, fool, thought, idea, conception 546 210 62056-03036 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ 2:30888 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62056-03037 First Common Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܕܠܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ 2:10869 ܠܐ Particle no, not 233 107 62056-03038 - - - - - - No - - -
ܦܝܣܐ ܦ݁ܝܳܣܳܐ 2:16622 ܦܝܣ Noun compliance, persuasion, assurance, persuasiveness 444 173 62056-03039 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܛܥܝܢ ܘܛܳܥܶܝܢ 2:25676 ܛܥܐ Verb wander, err, forget, deceive, astray, astray, delude 178 88 62056-030310 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ 2:30888 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62056-030311 First Common Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܡܫܥܒܕܝܢ ܘܰܡܫܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ 2:28127 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62056-030312 First Masculine Plural - Passive Participle SHAPHEL No - - -
ܗܘܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ 2:30888 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62056-030313 First Common Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܐܪܓܝܓܬܐ ܠܰܐܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:19336 ܪܓ Noun lust 528 201 62056-030314 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܫܚܠܦܬܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:7205 ܚܠܦ Participle Adjective different, diverse, various 305 133 62056-030315 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܒܝܫܘܬܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ 2:2320 ܒܐܫ Noun wickedness, wrong-doing 43 35 62056-030316 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܚܣܡܐ ܘܒ݂ܰܚܣܳܡܳܐ 2:7417 ܚܣܡ Noun envy, emulation, jealousy 152 80 62056-030317 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܬܗܦܟܝܢ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܺܝܢ 2:24667 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 62056-030318 First Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܗܘܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ 2:30888 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62056-030319 First Common Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܣܢܝܐܝܢ ܘܰܣܢܺܝܐܝܺܢ 2:14606 ܣܢܐ Adjective hated, hateful 383 153 62056-030320 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܗܘܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ 2:30888 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62056-030321 First Common Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62056-030322 - - - - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62056-030323 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62056-030324 - Masculine - - - - No - - -
ܣܢܝܢ ܣܳܢܶܝܢ 2:27971 ܣܢܐ Verb hate 382 153 62056-030325 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ 2:30888 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62056-030326 First Common Plural - Perfect PEAL Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.