<-- Revelation 9:7 | Revelation 9:9 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 9:8

Revelation 9:8 - ܘܣܰܥܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܣܰܥܪܳܐ ܕ݁ܢܶܫܶܐ ܘܫܶܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܪܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And they had hair as the hair of women, and their teeth were as of lions;

(Murdock) And they had hair, like the hair of women: and their teeth were like those of lions.

(Lamsa) And they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions.

(KJV) And they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܣܥܪܐ ܘܣܰܥܪܳܐ 2:14703 ܣܥܪ Noun hair 384 154 63066-09080 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-09081 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63066-09082 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-09083 - - - - - - No - - -
ܣܥܪܐ ܣܰܥܪܳܐ 2:14705 ܣܥܪ Noun hair 384 154 63066-09084 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܫܐ ܕ݁ܢܶܫܶܐ 2:1501 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 63066-09085 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܫܢܝܗܘܢ ܘܫܶܢܰܝܗܽܘܢ 2:21916 ܫܢܐ Noun tooth, ivory, tusk 587 227 63066-09086 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-09087 - - - - - - No - - -
ܕܐܪܝܘܬܐ ܕ݁ܰܐܪܝܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:1905 ܐܪܝܐ Noun lion 28 30 63066-09088 - Common Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.