<-- Revelation 3:8 | Revelation 3:10 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 3:9

Revelation 3:9 - ܘܗܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܕ݂ܰܓ݁ܠܺܝܢ ܗܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܘܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ ܘܢܶܕ݁ܥܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ܬ݁ܳܟ݂ ܀

Translations

(Etheridge) Behold, I will give [to those] of the synagogue of Satana, who say that they are Jihudoyee, and are not, but lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and they shall know that I have loved thee.

(Murdock) Behold, I will give them of the congregation of Satan, who say they are Jews, and are not, but lie, behold I will make them to come and do obeisance before thy feet; and to know that I have loved thee.

(Lamsa) Behold I turn over those of the synagogue of Satan, who say that they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before your feet, and to know that I have loved you.

(KJV) Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܐ ܘܗܳܐ 2:4942 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 63066-03090 - - - - - - No - - -
ܝܗܒ ܝܳܗܶܒ݂ 2:25957 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-03091 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63066-03092 First Common Singular - - - Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-03093 - - - - - - No - - -
ܟܢܘܫܬܐ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ 2:10240 ܟܢܫ Noun synagogue, council 218 103 63066-03094 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܣܛܢܐ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ 2:14212 ܣܛܢܐ Noun adversary, Satan 373 150 63066-03095 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-03096 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-03097 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܡܪܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ 2:1270 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-03098 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-03099 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܗܘܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ 2:13487 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 63066-030910 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܝܗܘܕܝܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8911 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 63066-030911 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63066-030912 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-030913 - - - - - - No - - -
ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:727 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-030914 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 63066-030915 - - - - - - No - - -
ܡܕܓܠܝܢ ܡܕ݂ܰܓ݁ܠܺܝܢ 2:4177 ܕܓܠ Verb lie, falsely 83 52 63066-030916 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 63066-030917 - - - - - - No - - -
ܐܥܒܕ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ 2:14866 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63066-030918 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63066-030919 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܢܐܬܘܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ 2:2110 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63066-030920 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܢܣܓܕܘܢ ܘܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ 2:13950 ܣܓܕ Verb worship, homage 360 146 63066-030921 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-030922 - - - - - - No - - -
ܪܓܠܝܟ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ 2:19410 ܪܓܠ Noun foot 529 201 63066-030923 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܢܕܥܘܢ ܘܢܶܕ݁ܥܽܘܢ 2:8682 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 63066-030924 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܕܐܢܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ 2:1373 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63066-030925 First Common Singular - - - No - - -
ܐܚܒܬܟ ܐܰܚܶܒ݂ܬ݁ܳܟ݂ 2:6029 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 63066-030926 First Common Singular - Perfect APHEL No Second Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.