<-- Revelation 1:20 | Revelation 2:2 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 2:1

Revelation 2:1 - ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) To the angel of the church which is in Ephesos, write: These saith the Holder of all, [Achid Kul.] and of the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven candlesticks of gold.

(Murdock) To the angel of the church which is at Ephesus write: These things saith he who holdeth all things, and the seven stars, in his right hand; he that walketh in the midst of the seven candlesticks of gold;

(Lamsa) TO the angel of the church of Eph'esus write: These things says the Omnipotent; who holds the seven stars in his right hand, who walks in the midst of the seven golden candlesticks;

(KJV) Unto the angel of the church of Ephesus write; These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܡܠܐܟܐ ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ 2:11883 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-02010 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܥܕܬܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ 2:15264 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 63066-02011 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܦܣܘܣ ܕ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ 2:1811 ܐܦܣܘܣ Proper Noun Ephesus 26 29 63066-02012 - - - - - - No - - -
ܟܬܘܒ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ 2:10731 ܟܬܒ Verb write 230 107 63066-02013 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 63066-02014 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-02015 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-02016 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܚܝܕ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ 2:505 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 63066-02017 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܫܒܥܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20517 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-02018 - Masculine - - - - No - - -
ܟܘܟܒܝܢ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܺܝܢ 2:9859 ܟܘܟܒ Noun star, planet 208 100 63066-02019 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܒܐܝܕܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ 2:576 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 63066-020110 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-020111 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܗܠܟ ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ 2:5197 ܗܠܟ Verb walk 104 60 63066-020112 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܒܝܢܬ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ 2:2660 ܒܝܢܝ Particle between 42 35 63066-020113 - - - - - - No - - -
ܡܢܪܬܐ ܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ 2:12883 ܢܘܪ Noun candlestick, lamp-stand 283 126 63066-020114 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܕܗܒܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ 2:4203 ܕܗܒ Noun gold 84 52 63066-020115 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.