<-- Revelation 1:19 | Revelation 2:1 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 1:20

Revelation 1:20 - ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܝ ܘܰܫܒ݂ܰܥ ܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܰܫܒ݂ܰܥ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ ܫܒ݂ܰܥ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܫܒ݂ܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) (This is) the mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and of the seven candlesticks of gold: the seven stars are the angels of the seven churches, and the seven candlesticks are the seven churches.

(Murdock) the mystery of these seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven candlesticks of gold. Those seven stars are the angels of the seven churches; and the seven candlesticks are the seven churches.

(Lamsa) The mystery of the seven stars which you saw in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven candlesticks are the seven churches.

(KJV) The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܪܙܐ ܐ݈ܪܳܙܳܐ 2:19170 ܪܙܐ Noun mystery 28 29 63066-01200 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܒܥܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20506 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-01201 - Masculine - - - - No - - -
ܟܘܟܒܝܢ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܺܝܢ 2:9859 ܟܘܟܒ Noun star, planet 208 100 63066-01202 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-01203 - Common Plural - - - No - - -
ܕܚܙܝܬ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ 2:6611 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-01204 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-01205 - - - - - - No - - -
ܝܡܝܢܝ ܝܰܡܺܝܢܝ 2:9316 ܝܡܢ Noun right 193 95 63066-01206 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܘܫܒܥ ܘܰܫܒ݂ܰܥ 2:20508 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-01207 - Feminine - - - - No - - -
ܡܢܪܬܐ ܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ 2:12883 ܢܘܪ Noun candlestick, lamp-stand 283 126 63066-01208 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܒܥܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20517 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-01209 - Masculine - - - - No - - -
ܟܘܟܒܝܢ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܺܝܢ 2:9859 ܟܘܟܒ Noun star, planet 208 100 63066-012010 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ 2:11893 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-012011 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܫܒܥ ܕ݁ܰܫܒ݂ܰܥ 2:20520 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-012012 - Feminine - - - - No - - -
ܥܕܬܐ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:15277 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 63066-012013 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:727 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-012014 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܡܢܪܬܐ ܘܰܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ 2:12880 ܢܘܪ Noun candlestick, lamp-stand 283 126 63066-012015 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܒܥ ܫܒ݂ܰܥ 2:20515 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-012016 - Feminine - - - - No - - -
ܕܕܗܒܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ 2:4203 ܕܗܒ Noun gold 84 52 63066-012017 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-012018 - Common Plural - - - No - - -
ܕܚܙܝܬ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ 2:6611 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-012019 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܫܒܥ ܫܒ݂ܰܥ 2:20515 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-012020 - Feminine - - - - No - - -
ܐܢܝܢ ܐܶܢܶܝܢ 2:4991 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63066-012021 Third Feminine Plural - - - No - - -
ܥܕܬܐ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:15277 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 63066-012022 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.