<-- Revelation 21:8 | Revelation 21:10 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 21:9

Revelation 21:9 - ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܒ݂ܰܥ ܙܳܒ݂ܽܘܪܺܝܢ ܕ݁ܡܰܠܝܳܢ ܫܒ݂ܰܥ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܬ݁ܳܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ ܠܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And one of the seven angels who had the seven vials full of the seven last plagues, came and spake with me. saying, Come, I will show thee the bride, the wife of the Lamb.

(Murdock) And there came one of those seven angels, who have the seven cups filled with the seven last plagues, and talked with me, saying: Come, I will show thee the bride, the wife of the Lamb.

(Lamsa) And there came to me one of the seven angels who had the seven vials full of the seven last plagues, and he talked with me, saying, Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb.

(KJV) And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ 2:2132 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63066-21090 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63066-21091 - Masculine - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-21092 - - - - - - No - - -
ܫܒܥܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20517 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-21093 - Masculine - - - - No - - -
ܡܠܐܟܝܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ 2:11897 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-21094 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-21095 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-21096 - - - - - - No - - -
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-21097 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܫܒܥ ܫܒ݂ܰܥ 2:20515 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-21098 - Feminine - - - - No - - -
ܙܒܘܪܝܢ ܙܳܒ݂ܽܘܪܺܝܢ 2:5411 ܙܒܘܪܐ Noun bowl, platter 109 63 63066-21099 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܕܡܠܝܢ ܕ݁ܡܰܠܝܳܢ 2:11749 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 63066-210910 Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܫܒܥ ܫܒ݂ܰܥ 2:20516 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-210911 - Feminine - - - - No - - -
ܡܚܘܬܐ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ 2:11570 ܡܚܐ Noun wound, plague, stroke 264 119 63066-210912 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܝܬܐ ܐ݈ܚܪܳܝܳܬ݂ܳܐ 2:7669 ܐܚܪ Adjective last, extreme 12 18 63066-210913 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܠܠ ܘܡܰܠܶܠ 2:12037 ܡܠ Verb speak 273 122 63066-210914 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܥܡܝ ܥܰܡܝ 2:15790 ܥܡ Particle with 416 164 63066-210915 - - - - - - No First Common Singular
ܠܡܐܡܪ ܠܡܺܐܡܰܪ 2:1311 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-210916 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܬܐ ܬ݁ܳܐ 2:2164 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63066-210917 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܐܚܘܝܟ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ 2:6387 ܚܘܐ Verb show 129 70 63066-210918 First Common Singular - Imperfect PAEL No Second Masculine Singular
ܠܟܠܬܐ ܠܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ 2:10154 ܟܠ Noun bride, daughter-in-law 216 103 63066-210919 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܬܬܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ 2:1494 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 63066-210920 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܡܪܐ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ 2:1335 ܐܡܪ Noun lamb, sheep 20 24 63066-210921 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.