<-- Revelation 21:7 | Revelation 21:9 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 21:8

Revelation 21:8 - ܠܩܰܢܽܘܛܬ݂ܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܘܥܰܘܳܠܶܐ ܘܰܡܣܰܝܒ݂ܶܐ ܘܩܳܛܽܘܠܶܐ ܘܚܰܪܳܫܶܐ ܘܙܰܢܳܝܶܐ ܘܦ݂ܳܠܚܰܝ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܡܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܝܳܩܶܕ݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But the fearful, and the faithless, and sinners, and the unclean, and murderers, and fornicators, and sorcerers, and servers of idols, and all liars, (shall have) their portion in the lake which burneth with fire and sulphur; which is the second death.

(Murdock) But to the timid, and the unbelieving, and to the sinful, and polluted, and to manslayers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and to all false persons, their portion shall be in the lake that burneth with fire and sulphur, which is the second death.

(Lamsa) But as for the fearful, and the unbelieving, and the sinful, and the abominable, and murderers, and those who commit adultery, and the magicians, and the idolators, and all liars, their portion shall be in the lake that burns with fire and brimstone: which is the second death.

(KJV) But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܩܢܘܛܬܢܐ ܠܩܰܢܽܘܛܬ݂ܳܢܶܐ 2:18713 ܩܢܛ Adjective fearful 509 195 63066-21080 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 63066-21081 - - - - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-21082 - - - - - - No - - -
ܡܗܝܡܢܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ 2:1233 ܗܝܡܢ Noun believer, believing 255 116 63066-21083 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܥܘܠܐ ܘܥܰܘܳܠܶܐ 2:15363 ܥܘܠ Adjective unjust, unrighteous 405 160 63066-21084 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܣܝܒܐ ܘܰܡܣܰܝܒ݂ܶܐ 2:14096 ܣܝܒ Participle Adjective defiled 284 127 63066-21085 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܩܛܘܠܐ ܘܩܳܛܽܘܠܶܐ 2:18432 ܩܛܠ Noun murderer, slayer 500 191 63066-21086 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܚܪܫܐ ܘܚܰܪܳܫܶܐ 2:7646 ܚܪܫܐ Noun sorcerer 160 82 63066-21087 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܙܢܝܐ ܘܙܰܢܳܝܶܐ 2:5840 ܙܢܐ Adjective fornicator, adulterer 118 67 63066-21088 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܦܠܚܝ ܘܦ݂ܳܠܚܰܝ 2:16769 ܦܠܚ Noun servant, worshipper, soldier 448 175 63066-21089 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܦܬܟܪܐ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ 2:17476 ܦܬܟܪܐ Noun idol, image 471 182 63066-210810 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܟܠܗܘܢ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10056 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-210811 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܕܓܠܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ 2:4184 ܕܓܠ Adjective false, liar 83 52 63066-210812 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢܬܗܘܢ ܡܢܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:12230 ܡܢܐ Noun part, portion 283 126 63066-210813 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܒܝܡܬܐ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ 2:9302 ܝܡܐ Noun lake 193 95 63066-210814 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܩܕܬܐ ܝܳܩܶܕ݁ܬ݁ܳܐ 2:9434 ܝܩܕ Adjective burning 195 96 63066-210815 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܘܪܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ 2:12887 ܢܘܪ Noun fire 334 139 63066-210816 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܒܪܝܬܐ ܘܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ 2:9797 ܟܒܪܝܬܐ Noun sulphur, brimstone 204 99 63066-210817 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-210818 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬܝܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ 2:735 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-210819 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܡܘܬܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11497 ܡܬ Noun death 260 118 63066-210820 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܢܝܢܐ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܐ 2:22894 ܬܢܐ Adjective second 617 240 63066-210821 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.