<-- Revelation 1:8 | Revelation 1:10 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 1:9

Revelation 1:9 - ܐܶܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ ܘܒ݂ܰܪ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܘܒ݂ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܗܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܓ݂ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܦ݁ܰܛܡܳܘܣ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) I, Juhanon your brother, and your fellow-sharer in the affliction, and in the patience, which are in Jeshu Meshiha, was in the island which is called Pathamon, for the word of Aloha and for the testimony of Jeshu Meshiha.

(Murdock) I John, your brother, and partaker with you in the affliction and suffering that are in Jesus the Messiah, was in the island called Patmos, because of the word of God, and because of the testimony of Jesus the Messiah.

(Lamsa) I, John, your brother, and companion in suffering, and in the hope of Jesus Christ, was in the island which is called Patmos, because of the word of God, and because of the testimony of Jesus Christ.

(KJV) I John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63066-01090 First Common Singular - - - No - - -
ܝܘܚܢܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ 2:8965 ܝܘܚܢܢ Proper Noun John 189 92 63066-01091 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-01092 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܚܘܟܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ 2:400 ܐܚܐ Noun brother 9 17 63066-01093 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܒܪ ܘܒ݂ܰܪ 2:3283 ܒܪ Noun son 53 40 63066-01094 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܫܘܬܦܟܘܢ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:21063 ܫܘܬܦ Noun partaker, partner 570 220 63066-01095 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܒܐܘܠܨܢܐ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ 2:1012 ܐܠܨ Noun oppression, affliction, tribulation 6 15 63066-01096 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܒ݂ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:13784 ܣܒܪ Noun patience, endurance 284 127 63066-01097 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܝܫܘܥ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ 2:9567 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 63066-01098 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗܘܺܝܬ݂ 2:5103 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-01099 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܓܙܪܬܐ ܒ݁ܓ݂ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ 2:3696 ܓܙܪ Noun island 68 47 63066-010910 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܬܩܪܝܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ 2:18839 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 63066-010911 Third Feminine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܦܛܡܘܣ ܦ݁ܰܛܡܳܘܣ 2:16535 ܦܛܡܘܣ Proper Noun Patmos 443 172 63066-010912 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-010913 - - - - - - No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 63066-010914 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-010915 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܛܠ ܘܡܶܛܽܠ 2:11632 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-010916 - - - - - - No - - -
ܣܗܕܘܬܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:14073 ܣܗܕ Noun testimony 362 147 63066-010917 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܫܘܥ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ 2:9568 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 63066-010918 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 63066-010919 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.