<-- Revelation 16:13 | Revelation 16:15 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 16:14

Revelation 16:14 - ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܪܽܘܚܶܐ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܙܳܠ݈ܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܒ݂ܶܝܠ ܠܰܡܟ݂ܰܢܳܫܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܀

Translations

(Etheridge) For they are spirits of demons, working signs; they go to the kings of the whole inhabited world, to gather them to the battle of the great day of Aloha the Omnipotent.

(Murdock) (for they are the spirits of demons, who work prodigies;) and they go forth to all the kings of all the habitable world, to gather them to the battle of the great day of God Almighty.

(Lamsa) For they are the spirits of devils, who work miracles which go forth to the kings of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty.

(KJV) For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ 2:728 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-16140 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 63066-16141 - - - - - - No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܶܐ 2:19665 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 63066-16142 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܕܫܐܕܐ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܶܐ 2:20343 ܫܐܕܐ Noun demon, spirit 553 213 63066-16143 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-16144 - Common Plural - - - No - - -
ܕܥܒܕܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܢ 2:14904 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63066-16145 Third Feminine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܬܘܬܐ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ 2:2053 ܐܬܐ Noun miraculous, sign 31 31 63066-16146 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܙܠܢ ܕ݁ܳܐܙܳܠ݈ܢ 2:359 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 63066-16147 Third Feminine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-16148 - - - - - - No - - -
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܶܐ 2:11970 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 63066-16149 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܬܐܒܝܠ ܕ݁ܬ݂ܺܐܒ݂ܶܝܠ 2:22597 ܬܒܝܠ Noun earth, world 602 233 63066-161410 - Feminine Singular - - - No - - -
ܠܡܟܢܫܘ ܠܰܡܟ݂ܰܢܳܫܽܘ 2:10289 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 63066-161411 - - - - Infinitive PAEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63066-161412 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܠܩܪܒܐ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ 2:19031 ܩܪܒ Noun war, battle, fighting 517 197 63066-161413 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܘܡܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ 2:8982 ܝܘܡ Noun day 190 92 63066-161414 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-161415 - Masculine Singular - - - No - - -
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-161416 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-161417 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܝܕ ܐܰܚܺܝܕ݂ 2:30973 ܐܚܕ Participle Adjective holder, closed 11 18 63066-161418 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-161419 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.