<-- Revelation 11:5 | Revelation 11:7 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 11:6

Revelation 11:6 - ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܽܘܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܢܰܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܰܝܳܐ ܠܰܕ݂ܡܳܐ ܘܰܕ݂ܢܶܡܚܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܰܚܘܳܢ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܢܶܨܒ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) These have power to shut heaven, that rain it may not rain in those days ; [" Days of prophecy."-POLYGLOTS.] and power have they over the waters, to turn them into blood, and to smite the earth with every plague as many times as they will.

(Murdock) They have power to shut up heaven, so that the rain shall not fall in those days: and they have power over the waters, to turn them into blood; and to smite the earth with all plagues, as often as they please.

(Lamsa) These have power to control the sky, so that it will not rain in those days: and have power over waters to turn them into blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will.

(KJV) These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy: and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܠܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ 2:5260 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63066-11060 - Common Plural - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-11061 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63066-11062 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܫܘܠܛܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21409 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 63066-11063 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܐܚܕܘܢ ܕ݁ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢ 2:510 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 63066-11064 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܫܡܝܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ 2:21652 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 63066-11065 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-11066 - - - - - - No - - -
ܢܚܘܬ ܢܶܚܽܘܬ݂ 2:12936 ܢܚܬ Verb descend 336 139 63066-11067 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܛܪܐ ܡܶܛܪܳܐ 2:11647 ܡܛܪ Noun rain 268 120 63066-11068 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܘܡܬܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ 2:8977 ܝܘܡ Noun day 190 92 63066-11069 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܢܒܝܘܬܗܘܢ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ 2:12628 ܢܒܐ Noun prophecy 326 136 63066-110610 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-110611 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63066-110612 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܫܘܠܛܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21409 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 63066-110613 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܗܦܟܘܢ ܕ݁ܢܰܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:5302 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 63066-110614 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܡܝܐ ܡܰܝܳܐ 2:11659 ܡܝܐ Noun water 268 120 63066-110615 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܕܡܐ ܠܰܕ݂ܡܳܐ 2:4687 ܕܡ Noun blood 93 56 63066-110616 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܢܡܚܘܢ ܘܰܕ݂ܢܶܡܚܽܘܢ 2:11541 ܡܚܐ Verb strike, gird 263 118 63066-110617 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܐܪܥܐ ܠܰܐܪܥܳܐ 2:1999 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-110618 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܟܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠ 2:10007 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-110619 - Masculine - - - - No - - -
ܡܚܘܢ ܡܰܚܘܳܢ 2:11568 ܡܚܐ Noun wound, plague, stroke 264 119 63066-110620 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܟܡܐ ܟ݁ܡܳܐ 2:10199 ܟܡܐ Particle how much?, how many? 216 103 63066-110621 - - - - - - No - - -
ܕܢܨܒܘܢ ܕ݁ܢܶܨܒ݁ܽܘܢ 2:17486 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 63066-110622 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.