<-- Philippians 1:4 | Philippians 1:6 -->

Analysis of Peshitta verse Philippians 1:5

Philippians 1:5 - ܥܰܠ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) for your fellowship which is in the gospel from the first day until now;

(Murdock) on account of your fellowship in the gospel, from the first day until now.

(Lamsa) For your fellowship in the gospel, from the very first day until now,

(KJV) For your fellowship in the gospel from the first day until now;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62050-01050 - - - - - - No - - -
ܫܘܬܦܘܬܟܘܢ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:21070 ܫܘܬܦ Noun partnership, fellowship, participation, communion 570 220 62050-01051 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ 2:284 ܐܘܢܓܠܝܘܢ Noun Gospel 6 16 62050-01052 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62050-01053 - - - - - - No - - -
ܝܘܡܐ ܝܰܘܡܳܐ 2:8996 ܝܘܡ Noun day 190 92 62050-01054 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܝܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ 2:18123 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 62050-01055 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܥܕܡܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15207 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62050-01056 - - - - - - No - - -
ܠܗܫܐ ܠܗܳܫܳܐ 2:5389 ܗܫܐ Particle now 107 62 62050-01057 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.