<-- Matthew 21:24 | Matthew 21:26 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 21:25

Matthew 21:25 - ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗ݈ܝ ܐܰܘ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܰܢ ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) The baptism of Juchanon, whence is it, from heaven or from men ? But they thought within themselves, saying, If we shall say, From heaven, he saith to us, Why did ye not believe him?

(Murdock) The baptism of John, from whence was it ? From heaven, or from men ? And they reasoned among themselves, and said: If we should say, From heaven; he will say to us, Why did ye not believe in him ?

(Lamsa) Whence is the baptism of John? Is it from heaven, or from men? And they reasoned with themselves, saying, If we should say from heaven, he will say to us, Why then did you not believe him?

(KJV) The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܶܗ 2:15838 ܥܡܕ Noun baptism, washing 289 128 62040-21250 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܝܘܚܢܢ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ 2:8952 ܝܘܚܢܢ Proper Noun John 189 92 62040-21251 - - - - - - No - - -
ܐܝܡܟܐ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ 2:649 ܐܝܡܟܐ Particle whence? 13 18 62040-21252 - - - - - - No - - -
ܐܝܬܝܗ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ 2:726 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62040-21253 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-21254 - - - - - - No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62040-21255 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-21256 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62040-21257 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-21258 - - - - - - No - - -
ܒܢܝܢܫܐ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1439 ܐܢܫ Noun human 56 40 62040-21259 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-212510 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-212511 - - - - - - No - - -
ܡܬܪܥܝܢ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ 2:20169 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62040-212512 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-212513 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܢܦܫܗܘܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ 2:13448 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62040-212514 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-212515 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܶܐܢ 2:1361 ܐܢ Particle if 20 24 62040-212516 - - - - - - No - - -
ܢܐܡܪ ܢܺܐܡܰܪ 2:1316 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-212517 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-212518 - - - - - - No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62040-212519 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-212520 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62040-212521 - - - - - - No First Common Plural
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62040-212522 - - - - - - No - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62040-212523 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-212524 - - - - - - No - - -
ܗܝܡܢܬܘܢܝܗܝ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ 2:1152 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62040-212525 Second Masculine Plural - Perfect PAIEL No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.