<-- Matthew 10:29 | Matthew 10:31 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 10:30

Matthew 10:30 - ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܡܶܢܶܐ ܕ݁ܪܺܫܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܰܢܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) But of you, also, the hairs of your head are all numbered.

(Murdock) As for you, even the hairs of your head are all numbered.

(Lamsa) But so far as you are concerned, even the hairs of your head are all numbered.

(KJV) But the very hairs of your head are all numbered.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܝܠܟܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ 2:4394 ܕܝܠ Particle own 90 54 62040-10300 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-10301 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62040-10302 - - - - - - No - - -
ܡܢܐ ܡܶܢܶܐ 2:12249 ܡܢܬܐ Noun hair 283 126 62040-10303 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܪܫܟܘܢ ܕ݁ܪܺܫܟ݂ܽܘܢ 2:19929 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62040-10304 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܟܠܗܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ 2:10083 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-10305 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܡܢܝܢ ܡܰܢܝܳܢ 2:12210 ܡܢܐ Verb number, reckon 281 125 62040-10306 Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܝܢ ܐܶܢܶܝܢ 2:4991 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-10307 Third Feminine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.