<-- Luke 11:41 | Luke 11:43 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 11:42

Luke 11:42 - ܐܶܠܳܐ ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܰܡܥܰܣܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܢܳܢܥܳܐ ܘܦ݂ܺܓ݂ܰܢܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܝܽܘܪܳܩ ܘܥܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܘܥܰܠ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܩܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) But woe to you, Pharishee ! for you tithe mint, and rue, and every herb, and pass by judgment and the love of Aloha. These hath it behoved you to do, and those not to have omitted.

(Murdock) But woe to you, Pharisees ! for ye tithe mint and rue, and every pot-herb; but pass over justice and the love of God. Now ye ought to do these things, and not to omit those.

(Lamsa) But woe to you Pharisees! who take tithes of mint and dill and every kind of vegetable, but overlook justice and the love of God. These were necessary for you to have done, and the same by no means to have left undone.

(KJV) But woe unto you, Pharisees! for ye tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62042-11420 - - - - - - No - - -
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 62042-11421 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62042-11422 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܦܪܝܫܐ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ 2:17282 ܦܪܫ Participle Adjective Pharisee 460 179 62042-11423 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܥܣܪܝܢ ܕ݁ܰܡܥܰܣܪܺܝܢ 2:28467 ܥܣܪ Denominative tithe 421 166 62042-11424 Second Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-11425 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܢܢܥܐ ܢܳܢܥܳܐ 2:13153 ܢܢܥܐ Noun mint 341 141 62042-11426 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܦܓܢܐ ܘܦ݂ܺܓ݂ܰܢܳܐ 2:16388 ܦܓܢܐ Noun rue 434 170 62042-11427 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62042-11428 - Masculine - - - - No - - -
ܝܘܪܩ ܝܽܘܪܳܩ 2:9532 ܝܪܩ Adjective pale, herb 190 93 62042-11429 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܥܒܪܝܢ ܘܥܳܒ݂ܪܺܝܢ 2:28214 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62042-114210 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-114211 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-114212 - - - - - - No - - -
ܕܝܢܐ ܕ݁ܺܝܢܳܐ 2:4474 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62042-114213 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-114214 - - - - - - No - - -
ܚܘܒܐ ܚܽܘܒ݁ܳܐ 2:6108 ܚܒ Noun love, lovingkindness 129 71 62042-114215 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62042-114216 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-114217 - Common Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-114218 - - - - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ 2:5394 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62042-114219 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-114220 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܬܥܒܕܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ 2:14917 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62042-114221 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܗܠܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ 2:5260 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-114222 - Common Plural - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-114223 - - - - - - No - - -
ܬܫܒܩܘܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܩܽܘܢ 2:20594 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62042-114224 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.