<-- Jude 1:2 | Jude 1:4 -->

Analysis of Peshitta verse Jude 1:3

Jude 1:3 - ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܝܰܨܺܝܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܕ݁ܓ݂ܰܘܳܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܦ݁ܺܝܣ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܚܠܳܦ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܐܶܫܬ݁ܰܠܡܰܬ݂ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) My beloved, while giving all diligence to write to you concerning our common salvation, it is needful for me to write to you, exhorting you (in particular) to do battle [D'aguno tebadun.] for the faith which was once delivered to the saints.

(Murdock) My beloved, while I take all pains to write to you of our common life, it is needful for me to write to you, exhorting you to maintain a conflict for the faith which was once delivered to the saints.

(Lamsa) My beloved, I write to you with all diligence concerning our common salvation, and it is needful that I write and exhort you also to earnestly contend for the faith which was once delivered to the saints.

(KJV) Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܒܝܒܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ 2:6084 ܚܒ Adjective beloved 123 68 63065-01030 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63065-01031 - - - - - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܳܗ 2:10080 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63065-01032 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܝܨܝܦܘܬܐ ܝܰܨܺܝܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:9398 ܝܨܦ Noun diligence, solicitude, anxiety, importunity 195 96 63065-01033 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܒܕ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ 2:28169 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63065-01034 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63065-01035 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܡܟܬܒ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ 2:10738 ܟܬܒ Verb write 230 107 63065-01036 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 63065-01037 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63065-01038 - - - - - - No - - -
ܚܝܐ ܚܰܝܶܐ 2:6974 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 63065-01039 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ 2:4396 ܕܝܠ Particle own 90 54 63065-010310 - - - - - - No First Common Plural
ܕܓܘܐ ܕ݁ܓ݂ܰܘܳܐ 2:3588 ܓܘ Noun inside, common 62 45 63065-010311 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܢܩܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ 2:1420 ܐܢܢܩܐ Noun necessity 21 25 63065-010312 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63065-010313 - - - - - - No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 63065-010314 - - - - - - No First Common Singular
ܠܡܟܬܒ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ 2:10738 ܟܬܒ Verb write 230 107 63065-010315 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 63065-010316 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63065-010317 - - - - - - No - - -
ܡܦܝܣ ܡܦ݁ܺܝܣ 2:28598 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 63065-010318 First Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63065-010319 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܐܓܘܢܐ ܕ݁ܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ 2:174 ܐܓܘܢܐ Noun contest, conflict 3 14 63065-010320 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܥܒܕܘܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ 2:15004 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63065-010321 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܚܠܦ ܚܠܳܦ݂ 2:7196 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 63065-010322 - - - - - - No - - -
ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1197 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 63065-010323 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63065-010324 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܚܕܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ 2:6232 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63065-010325 - Feminine - - - - No - - -
ܙܒܢ ܙܒ݂ܰܢ 2:5502 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 63065-010326 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܫܬܠܡܬ ܐܶܫܬ݁ܰܠܡܰܬ݂ 2:21472 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 63065-010327 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܩܕܝܫܐ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ 2:18157 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 63065-010328 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.