<-- John 8:16 | John 8:18 -->

Analysis of Peshitta verse John 8:17

John 8:17 - ܘܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) So in your law it is written, that the testimony of two men is truth:

(Murdock) And in your law it is written, that the testimony of two persons is certain.

(Lamsa) And it is written in your own law, that the testimony of two men is true.

(KJV) It is also written in your law, that the testimony of two men is true.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܒܢܡܘܣܟܘܢ ܘܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܟ݂ܽܘܢ 2:13141 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62043-08170 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-08171 - - - - - - No - - -
ܟܬܝܒ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ 2:10732 ܟܬܒ Verb write 230 107 62043-08172 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܕܣܗܕܘܬܐ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:14064 ܣܗܕ Noun testimony 362 147 62043-08173 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܪܝܢ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ 2:22995 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62043-08174 - Masculine - - - - No - - -
ܓܒܪܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ 2:3492 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62043-08175 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܫܪܝܪܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ 2:22273 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 62043-08176 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-08177 Third Feminine Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.