<-- John 8:14 | John 8:16 -->

Analysis of Peshitta verse John 8:15

John 8:15 - ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܢܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܳܝܢܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܐ݈ܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) You judge carnally; but I judge no man.

(Murdock) Ye judge according to the flesh: I judge no one.

(Lamsa) You judge according to the flesh; but I judge no man.

(KJV) Ye judge after the flesh; I judge no man.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-08150 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܦܓܪܢܐܝܬ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܢܳܐܝܺܬ݂ 2:16431 ܦܓܪ Adverb (ending with AiYT) carnally, materially 434 170 62043-08151 - - - - - - No - - -
ܕܝܢܝܢ ܕ݁ܳܝܢܺܝܢ 2:24377 ܕܢ Denominative judge 95 56 62043-08152 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-08153 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-08154 First Common Singular - - - No - - -
ܠܐܢܫ ܠܐ݈ܢܳܫ 2:1469 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62043-08155 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-08156 - - - - - - No - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܳܐܶܢ 2:24366 ܕܢ Denominative judge 95 56 62043-08157 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-08158 First Common Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.