<-- James 5:15 | James 5:17 -->

Analysis of Peshitta verse James 5:16

James 5:16 - ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܨܰܠܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܰܐܣܽܘܢ ܪܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܝܠܳܗ ܕ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܠܳܗ ܀

Translations

(Etheridge) But confess your faults one to another, and pray one for another, that you may be healed. For great is the power of that prayer which the righteous prayeth.

(Murdock) And confess ye your faults one to another, and pray ye one for another, that ye may be healed; for great is the efficacy of the prayer which a righteous man prayeth.

(Lamsa) Confess your faults one to another, and pray one for another, that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man is powerful.

(KJV) Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5105 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62059-05160 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62059-05161 - - - - - - No - - -
ܡܘܕܝܢ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ 2:25823 ܝܕܐ Verb confess, thanks, profess, promise 186 91 62059-05162 Second Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܣܟܠܘܬܟܘܢ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:14408 ܣܟܠ Noun foolishness, transgression, error, trespass, wrong-doing, sin 377 151 62059-05163 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62059-05164 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62059-05165 - Masculine - - - - No - - -
ܘܗܘܝܬܘܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5126 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62059-05166 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܨܠܝܢ ܡܨܰܠܶܝܢ 2:17738 ܨܠܐ Verb incline toward, heed, pray 478 185 62059-05167 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62059-05168 - Masculine - - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62059-05169 - - - - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62059-051610 - Masculine - - - - No - - -
ܕܬܬܐܣܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܰܐܣܽܘܢ 2:1593 ܐܣܐ Verb heal 22 25 62059-051611 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܪܒ ܪܰܒ݂ 2:19182 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62059-051612 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62059-051613 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62059-051614 - - - - - - No - - -
ܚܝܠܗ ܚܰܝܠܳܗ 2:7046 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 62059-051615 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܨܠܘܬܐ ܕ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:17762 ܨܠܐ Noun prayer 479 185 62059-051616 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62059-051617 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܙܕܝܩܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ 2:5531 ܙܕܩ Adjective righteous, just, worthy 110 63 62059-051618 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܨܠܐ ܡܨܰܠܶܐ 2:17736 ܨܠܐ Verb incline toward, heed, pray 478 185 62059-051619 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62059-051620 - - - - - - No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.