<-- James 4:6 | James 4:8 -->

Analysis of Peshitta verse James 4:7

James 4:7 - ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܩܽܘܡܘ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܥܳܪܶܩ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) BE subject, therefore, unto Aloha; withstand Satana, and he will flee from you;

(Murdock) Subject yourselves therefore to God; and stand firm against Satan, and he will flee from you.

(Lamsa) Submit yourselves therefore to God. Resist Satan, and he will flee from you.

(KJV) Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܫܬܥܒܕܘ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܘ 2:14872 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62059-04070 Second Masculine Plural - Imperative ESHTAPHAL No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62059-04071 - - - - - - No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62059-04072 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܩܘܡܘ ܘܩܽܘܡܘ 2:18311 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62059-04073 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܠܘܩܒܠ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ 2:17902 ܩܒܠ Particle against, near, toward, resist, opposite to 238 110 62059-04074 - - - - - - No - - -
ܣܛܢܐ ܣܳܛܳܢܳܐ 2:14215 ܣܛܢܐ Noun adversary, Satan 373 150 62059-04075 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܥܪܩ ܘܥܳܪܶܩ 2:16248 ܥܪܩ Verb flee 429 168 62059-04076 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 62059-04077 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.