<-- Hebrews 12:10 | Hebrews 12:12 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 12:11

Hebrews 12:11 - ܟ݁ܽܠ ܡܰܪܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܗ ܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܕ݂ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܝܳܗܒ݁ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܪܰܫܘ ܀

Translations

(Etheridge) For all chastisement, in its time, is not considered as joy, but as grief; but, in the end, the fruit of peace and righteousness it giveth unto them who with it have been exercised.

(Murdock) Now all chastisement, in the time of it, is not accounted a matter of joy, but of grief: yet, afterwards, it yieldeth the fruits of peace and righteousness to them who are exercised by it.

(Lamsa) No discipline, at the time, is expected to be a thing of joy, but of sorrow; but in the end it produces the fruits of peace and righteousness to those who are trained by it.

(KJV) Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62058-12110 - - - - - - No - - -
ܡܪܕܘܬܐ ܡܰܪܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:19456 ܪܕܐ Noun chastisement, instruction 299 131 62058-12111 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62058-12112 - - - - - - No - - -
ܒܙܒܢܗ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܗ 2:5482 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62058-12113 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-12114 - - - - - - No - - -
ܡܣܬܒܪܐ ܡܶܣܬ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:13741 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 62058-12115 Third Feminine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܕܕܚܕܘܬܐ ܕ݁ܰܕ݂ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:6271 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 62058-12116 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-12117 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62058-12118 - - - - - - No - - -
ܕܟܪܝܘܬܐ ܕ݁ܟ݂ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:10498 ܟܪܐ Noun sorrowfulness, sadness 226 105 62058-12119 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܚܪܬܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ 2:7709 ܐܚܪ Noun end 160 82 62058-121110 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62058-121111 - - - - - - No - - -
ܦܐܪܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ 2:16379 ܦܐܪܐ Noun fruit 433 169 62058-121112 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܫܠܡܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ 2:21568 ܫܠܡ Noun peace, salute, salutation 582 225 62058-121113 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܙܕܝܩܘܬܐ ܘܰܕ݂ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ 2:5550 ܙܕܩ Noun righteousness, justness, uprightness 110 63 62058-121114 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܗܒܐ ܝܳܗܒ݁ܳܐ 2:8850 ܝܗܒ Verb give 188 91 62058-121115 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62058-121116 - Common Plural - - - No - - -
ܕܒܗ ܕ݁ܒ݂ܳܗ 2:2250 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-121117 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܐܬܕܪܫܘ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܪܰܫܘ 2:4926 ܕܪܫ Verb train, debate, argue, question, dispute 98 58 62058-121118 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.