<-- Hebrews 11:10 | Hebrews 11:12 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 11:11

Hebrews 11:11 - ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܣܰܪܳܐ ܕ݁ܰܥܩܰܪܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܢܶܣܒ݁ܰܬ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܩܰܒ݁ܶܠ ܙܰܪܥܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܰܫܢܶܝܗ ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܥܰܠ ܕ݁ܰܐܫܪܰܬ݂ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܰܢ ܗ݈ܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܠܰܟ݂ ܠܳܗ ܀

Translations

(Etheridge) By faith Saro, who was barren, received strength to conceive seed, and, which (thing) was not in the time of her years, gave birth (to a son); because she was sure that he who had promised to her was faithful.

(Murdock) By faith, Sarah also, who was barren, acquired energy to receive seed; and, out of the time of her years, she brought forth; because she firmly believed, that he was faithful who had promised her.

(Lamsa) Through faith also Sarah who was barren, received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she was sure that he who had promised her was faithful.

(KJV) Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1186 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62058-11110 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62058-11111 - - - - - - No - - -
ܣܪܐ ܣܰܪܳܐ 2:14781 ܣܪܐ Proper Noun Sarah 389 155 62058-11112 - - - - - - No - - -
ܕܥܩܪܬܐ ܕ݁ܰܥܩܰܪܬ݂ܳܐ 2:16173 ܥܩܪ Adjective barren 425 167 62058-11113 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-11114 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܢܣܒܬ ܢܶܣܒ݁ܰܬ݂ 2:13203 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62058-11115 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܚܝܠܐ ܚܰܝܠܳܐ 2:7043 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 62058-11116 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܩܒܠ ܕ݁ܰܬ݂ܩܰܒ݁ܶܠ 2:17950 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62058-11117 Third Feminine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܙܪܥܐ ܙܰܪܥܳܐ 2:5979 ܙܪܥ Noun seed 121 68 62058-11118 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܠܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ 2:10869 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-11119 - - - - - - No - - -
ܒܙܒܢܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5480 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62058-111110 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܢܝܗ ܕ݁ܰܫܢܶܝܗ 2:21990 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 62058-111111 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܝܠܕܬ ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ 2:9114 ܝܠܕ Verb beget, bear 192 94 62058-111112 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62058-111113 - - - - - - No - - -
ܕܐܫܪܬ ܕ݁ܰܐܫܪܰܬ݂ 2:22227 ܫܪ Verb strong, establish, strengthen, believe 595 229 62058-111114 Third Feminine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܕܡܗܝܡܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܰܢ 2:1217 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62058-111115 Third Masculine Singular - Passive Participle PAIEL No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-111116 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-111117 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܠܟ ܕ݁ܰܡܠܰܟ݂ 2:11932 ܡܠܟ Verb counsel, promise, deliberate, reign 277 124 62058-111118 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62058-111119 - - - - - - No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.