<-- Hebrews 10:1 | Hebrews 10:3 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 10:2

Hebrews 10:2 - ܐܶܠܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܘ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܛܳܪܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) For if they had perfected, they would have ceased afterward from the presentation of them; because the conscience of those who had been once purified by them would not henceforth have been troubled by (such) sins.

(Murdock) For, if they had perfected them, they would long ago have desisted from their offerings; because their conscience could no more disquiet them, who were once purified, on account of their sins.

(Lamsa) For if they had once been perfected, they would have ceased from their offerings; for, from henceforth their minds would not have driven them into the sins from which they had once been cleansed.

(KJV) For then would they not have ceased to be offered? because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܘ ܐܶܠܽܘ 2:942 ܐܠܘ Particle if 17 22 62058-10020 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-10021 - - - - - - No - - -
ܓܡܪܝܢ ܓ݁ܳܡܪܺܝܢ 2:3870 ܓܡܪ Verb perfect, accomplish, mature, fulfil 73 48 62058-10022 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-10023 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܟܒܪ ܟ݁ܒ݂ܰܪ 2:9793 ܟܒܪ Particle perhaps, long ago 204 99 62058-10024 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62058-10025 - - - - - - No - - -
ܐܬܬܢܝܚܘ ܐܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܘ 2:12808 ܢܚ Verb cease, rest, rest, put off, refresh 331 138 62058-10026 Third Masculine Plural - Perfect ETTAPHAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-10027 - - - - - - No - - -
ܩܘܪܒܢܝܗܘܢ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܰܝܗܽܘܢ 2:18935 ܩܪܒ Noun offering, gift 498 191 62058-10028 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-10029 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-100210 - - - - - - No - - -
ܡܟܝܠ ܡܶܟ݁ܺܝܠ 2:11718 ܡܟܝܠ Particle therefore, now, henceforth 271 122 62058-100211 - - - - - - No - - -
ܛܪܝܐ ܛܳܪܝܳܐ 2:8394 ܛܪܐ Verb trouble, beat upon, urge, impel, agitate 181 89 62058-100212 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-100213 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62058-100214 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܬܐܪܬܗܘܢ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ 2:22586 ܬܐܪܬܐ Noun conscience 603 233 62058-100215 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܒܚܛܗܐ ܒ݁ܰܚܛܳܗܶܐ 2:6802 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62058-100216 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62058-100217 - Common Plural - - - No - - -
ܕܚܕܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ 2:6232 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62058-100218 - Feminine - - - - No - - -
ܙܒܢ ܙܒ݂ܰܢ 2:5502 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62058-100219 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܬܕܟܝܘ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܺܝܘ 2:4549 ܕܟܐ Verb pure, cleanse 91 55 62058-100220 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62058-100221 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.