<-- Hebrews 9:28 | Hebrews 10:2 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 10:1

Hebrews 10:1 - ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܛܶܠܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܶܝܢ ܕ݁ܨܶܒ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܫܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܒ݂ܚܶܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܕ݁ܢܶܓ݂ܡܪܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) For there was in the law the shadow of good things to come, not the subsistence of the very things, therefore (though) every year the same sacrifices were offered they could never perfect those who offered them.

(Murdock) For in the law there was a shadow of the good things to come; not the substance of the things themselves. Therefore, although the same sacrifices were every year offered, they could never perfect those who offered them.

(Lamsa) FOR the law had in it a shadow of the good things to come, but was not the essence of the things themselves; hence although the same sacrifices were offered every year, they could not perfect those who offered them.

(KJV) For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62058-10010 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-10011 - - - - - - No - - -
ܛܠܢܝܬܐ ܛܶܠܳܢܺܝܬ݂ܳܐ 2:8180 ܛܠ Noun shadow, shade, adumbration, type 175 87 62058-10012 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62058-10013 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-10014 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-10015 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܛܒܬܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:7934 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62058-10016 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܥܬܝܕܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܢ 2:16302 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62058-10017 Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-10018 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-10019 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܩܢܘܡܐ ܩܢܽܘܡܳܐ 2:18709 ܩܢܡ Noun person, individual, substance 510 195 62058-100110 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܗܝܢ ܕ݁ܺܝܠܗܶܝܢ 2:4391 ܕܝܠ Particle own 90 54 62058-100111 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܕܨܒܘܬܐ ܕ݁ܨܶܒ݂ܘܳܬ݂ܳܐ 2:17521 ܨܒܐ Noun thing, matter, affair 472 183 62058-100112 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-100113 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-100114 - Masculine Singular - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62058-100115 - - - - - - No - - -
ܒܟܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠ 2:10007 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62058-100116 - Masculine - - - - No - - -
ܫܢܐ ܫܢܳܐ 2:21999 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 62058-100117 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-100118 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62058-100119 - - - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-100120 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܕܒܚܐ ܕ݁ܶܒ݂ܚܶܐ 2:4053 ܕܒܚ Noun sacrifice, victim 82 52 62058-100121 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܬܩܪܒܝܢ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ 2:18991 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62058-100122 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-100123 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-100124 - - - - - - No - - -
ܡܡܬܘܡ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ 2:12546 ܡܬܡ Particle always, ever 280 125 62058-100125 - - - - - - No - - -
ܐܫܟܚܘ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ 2:21194 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62058-100126 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܢܓܡܪܘܢ ܕ݁ܢܶܓ݂ܡܪܽܘܢ 2:3877 ܓܡܪ Verb perfect, accomplish, mature, fulfil 73 48 62058-100127 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62058-100128 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܩܪܒܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ 2:18948 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62058-100129 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62058-100130 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.