<-- Galatians 5:12 | Galatians 5:14 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 5:13

Galatians 5:13 - ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܥܶܠܰܬ݂ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܀

Translations

(Etheridge) But you have been called unto liberty, my brethren: only let not your liberty be for an occasion of the flesh; but in love be subjected one to another.

(Murdock) And ye, my brethren, have been called into liberty: only let not your liberty be an occasion to the flesh; but, by love, be ye servants to each other.

(Lamsa) For, my brethren, you have been called unto liberty; only do not use your liberty for an occasion to the things of the flesh, but by love serve one another.

(KJV) For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62048-05130 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62048-05131 - - - - - - No - - -
ܠܚܐܪܘܬܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ 2:6003 ܚܪ Noun freedom, liberty 122 68 62048-05132 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62048-05133 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܐܬܩܪܝܬܘܢ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ 2:18831 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62048-05134 Second Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62048-05135 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62048-05136 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62048-05137 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5142 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62048-05138 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܚܐܪܘܬܟܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:6002 ܚܪ Noun freedom, liberty 122 68 62048-05139 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܠܥܠܬ ܠܥܶܠܰܬ݂ 2:15667 ܥܠ Noun cause, occasion 416 164 62048-051310 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܒܣܪܐ ܒ݁ܶܣܪܳܐ 2:2943 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62048-051311 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62048-051312 - - - - - - No - - -
ܒܚܘܒܐ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ 2:6092 ܚܒ Noun love, lovingkindness 129 71 62048-051313 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5105 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62048-051314 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ 2:14960 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62048-051315 Third Masculine Plural - Participles ESHTAPHAL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62048-051316 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62048-051317 - Masculine - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.