<-- Galatians 5:11 | Galatians 5:13 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 5:12

Galatians 5:12 - ܐܶܫܬ݁ܽܘܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܡܶܦ݂ܣܰܩ ܢܶܦ݂ܣܩܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܳܠܚܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) But I would that they who disturb you were even cut off.

(Murdock) But I would, that they who disquiet you, were actually cut off.

(Lamsa) I wish those who are troubling you would be expelled.

(KJV) I would they were even cut off which trouble you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܫܬܘܦ ܐܶܫܬ݁ܽܘܦ݂ 2:2048 ܐܫܬܘܦ Particle would that!, O that! 31 31 62048-05120 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62048-05121 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62048-05122 - - - - - - No - - -
ܡܦܣܩ ܡܶܦ݂ܣܰܩ 2:16882 ܦܣܩ Verb cut off, cut down, break 453 177 62048-05123 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܢܦܣܩܘܢ ܢܶܦ݂ܣܩܽܘܢ 2:16884 ܦܣܩ Verb cut off, cut down, break 453 177 62048-05124 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62048-05125 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܕܠܚܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܠܚܺܝܢ 2:4645 ܕܠܚ Verb trouble, agitate, confuse 92 55 62048-05126 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62048-05127 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.