<-- Colossians 3:12 | Colossians 3:14 -->

Analysis of Peshitta verse Colossians 3:13

Colossians 3:13 - ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܘܫܳܒ݂ܩܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܐ݈ܢܳܫ ܥܰܠ ܚܰܒ݂ܪܶܗ ܪܽܘܥܳܡܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܒ݂ܰܩ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܀

Translations

(Etheridge) And bear with one another, and forgive one another, if any man have a complaint against his neighbour; even as the Meshiha hath forgiven you, so also forgive;

(Murdock) And be ye indulgent towards one another, and forgiving to one another: and if any one has a complaint against his neighbor, as the Messiah forgave you, so also do ye forgive.

(Lamsa) Forbearing one another, and forgiving one another; and if any one has a complaint against his fellow man, just as Christ forgave you, so should you also forgive.

(KJV) Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܘܝܬܘܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5126 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62051-03130 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܣܝܒܪܝܢ ܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ 2:27638 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62051-03131 Second Masculine Plural - Active Participle PAIEL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62051-03132 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62051-03133 - Masculine - - - - No - - -
ܘܫܒܩܝܢ ܘܫܳܒ݂ܩܺܝܢ 2:30098 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62051-03134 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62051-03135 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62051-03136 - Masculine - - - - No - - -
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62051-03137 - - - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62051-03138 - - - - - - No - - -
ܠܐܢܫ ܠܐ݈ܢܳܫ 2:1469 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62051-03139 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62051-031310 - - - - - - No - - -
ܚܒܪܗ ܚܰܒ݂ܪܶܗ 2:6183 ܚܒܪ Noun friend, companion, associate, comrade, neighbour 125 69 62051-031311 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܪܘܥܡܐ ܪܽܘܥܳܡܳܐ 2:20220 ܪܥܡ Noun quarrel, complaint, grumbling, murmuring, muttering 535 205 62051-031312 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62051-031313 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܡܫܝܚܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12515 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62051-031314 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܒܩ ܫܒ݂ܰܩ 2:20573 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62051-031315 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62051-031316 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62051-031317 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62051-031318 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62051-031319 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܫܒܘܩܘ ܫܒ݂ܽܘܩܘ 2:20566 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62051-031320 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.