<-- Colossians 2:8 | Colossians 2:10 -->

Analysis of Peshitta verse Colossians 2:9

Colossians 2:9 - ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܥܳܡܰܪ ܟ݁ܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݁ܽܘܫܡܳܢܳܐܝܺܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) in whom dwelleth all the fulness of the Godhead bodily.

(Murdock) in whom dwelleth all the fullness of the Divinity corporeally.

(Lamsa) For in him is embodied all the fulness of the Godhead.

(KJV) For in him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܒܗ ܕ݁ܒ݂ܶܗ 2:2249 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62051-02090 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܥܡܪ ܥܳܡܰܪ 2:15963 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62051-02091 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62051-02092 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܘܠܝܐ ܡܽܘܠܳܝܳܐ 2:11734 ܡܠܐ Noun fullness, fulfilment, consummation 257 117 62051-02093 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܘܬܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ 2:937 ܐܠܗ Noun Godhead, divinity 17 22 62051-02094 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܘܫܡܢܐܝܬ ܓ݁ܽܘܫܡܳܢܳܐܝܺܬ݂ 2:3655 ܓܫܡ Adverb (ending with AiYT) bodily 66 46 62051-02095 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.