<-- Acts 6:4 | Acts 6:6 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 6:5

Acts 6:5 - ܘܫܶܦ݂ܪܰܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܘ ܠܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܘܠܰܦ݁ܪܳܟ݂ܳܪܳܘܣ ܘܰܠܢܺܝܩܰܢܳܘܪ ܘܰܠܛܺܝܡܳܘܢ ܘܰܠܦ݁ܰܪܡܶܢܰܐ ܘܰܠܢܺܝܩܳܠܰܐܘܳܣ ܓ݁ܺܝܽܘܪܳܐ ܐܰܢܛܺܝܳܘܟ݂ܳܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And this saying was pleasing before all the people; and they chose Estephanos, a man who was full of faith and the Spirit of Holiness; and Philipos, and Prokoros, and Nicanor, and Timon, and Parmena, and Nikolos, a proselyte of Antiokia.

(Murdock) And this proposal was acceptable before all the people. And they elected Stephen, a man who was full of faith and of the Holy Spirit; and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolas an Antiochian proselyte.

(Lamsa) This suggestion pleased the whole people so they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip and Proch'orus and Ni-ca'nor and Ti'mon and Par'menas and Nic'o-las, a proselyte of An'ti-och.

(KJV) And the saying pleased the whole multitude: and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolas a proselyte of Antioch:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܫܦܪܬ ܘܫܶܦ݂ܪܰܬ݂ 2:22104 ܫܦܪ Verb please 592 229 62044-06050 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-06051 - Feminine Singular - - - No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-06052 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62044-06053 - - - - - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-06054 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-06055 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܓܒܘ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܘ 2:3440 ܓܒܐ Verb choose, gather, elect, collect 58 44 62044-06056 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܣܛܦܢܘܣ ܠܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ 2:1559 ܐܣܛܦܢܘܣ Proper Noun Stephen 23 26 62044-06057 - - - - - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-06058 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܠܐ ܕ݁ܰܡܠܶܐ 2:11747 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62044-06059 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-060510 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1197 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62044-060511 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܪܘܚܐ ܘܪܽܘܚܳܐ 2:24686 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62044-060512 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62044-060513 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܦܝܠܝܦܘܣ ܘܰܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ 2:16570 ܦܝܠܝܦܘܣ Proper Noun Philip 444 173 62044-060514 - - - - - - No - - -
ܘܠܦܪܟܪܘܣ ܘܠܰܦ݁ܪܳܟ݂ܳܪܳܘܣ 2:17122 ܦܪܟܪܘܣ Proper Noun Prochorus 461 179 62044-060515 - - - - - - No - - -
ܘܠܢܝܩܢܘܪ ܘܰܠܢܺܝܩܰܢܳܘܪ 2:13046 ܢܝܩܢܘܪ Proper Noun Nicanor 338 140 62044-060516 - - - - - - No - - -
ܘܠܛܝܡܘܢ ܘܰܠܛܺܝܡܳܘܢ 2:8122 ܛܝܡܘܢ Proper Noun Timon 172 87 62044-060517 - - - - - - No - - -
ܘܠܦܪܡܢܐ ܘܰܠܦ݁ܰܪܡܶܢܰܐ 2:17124 ܦܪܡܢܐ Proper Noun Parmenas 461 179 62044-060518 - - - - - - No - - -
ܘܠܢܝܩܠܐܘܣ ܘܰܠܢܺܝܩܳܠܰܐܘܳܣ 2:13044 ܢܝܩܠܐܘܣ Proper Noun Nicolas 338 140 62044-060519 - - - - - - No - - -
ܓܝܘܪܐ ܓ݁ܺܝܽܘܪܳܐ 2:3642 ܓܪ Noun proselyte 68 47 62044-060520 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܰܢܛܺܝܳܘܟ݂ܳܝܳܐ 2:1408 ܐܢܛܝܘܟܝ Adjective of Place Antiochene 21 24 62044-060521 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.