<-- Acts 28:16 | Acts 28:18 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 28:17

Acts 28:17 - ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܫܰܕ݁ܰܪ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܩܪܳܐ ܠܪܺܫܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܚܰܝ ܐܶܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܩܳܡܶܬ݂ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܰܝ ܒ݁ܰܐܣܽܘܪܶܐ ܐܶܫܬ݁ܰܠܡܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And after three days Paulos sent to convoke the principal men of the Jihudoyee; and when they were assembled, he said to them, Men, brethren, I, who in nothing have risen against the people, nor the law of our fathers, in bonds was delivered from Urishlem into the hands of the Rumoyee.

(Murdock) And after three days, Paul sent and called for the principal Jews. And when they were assembled, he said to them: Men, my brethren, although I had in nothing risen up against the people or the law of my fathers, I was at Jerusalem delivered over in bonds to the Romans:

(Lamsa) And after three days, Paul sent and called the Jewish leaders; and when they were come together, he said to them, Men and my brethren, though I have done nothing against the people and the law of my fathers, yet I was delivered from Jerusalem in bonds into the hands of the Romans,

(KJV) And it came to pass, that after three days Paul called the chief of the Jews together: and when they were come together, he said unto them, Men and brethren, though I have committed nothing against the people, or customs of our fathers, yet was I delivered prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62044-28170 - - - - - - No - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62044-28171 - - - - - - No - - -
ܬܠܬܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ 2:22835 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62044-28172 - Masculine - - - - No - - -
ܝܘܡܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ 2:9001 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-28173 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܫܕܪ ܫܰܕ݁ܰܪ 2:20762 ܫܕܪ Verb send 561 216 62044-28174 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-28175 - - - - - - No - - -
ܩܪܐ ܩܪܳܐ 2:18882 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-28176 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܪܫܢܝܗܘܢ ܠܪܺܫܳܢܰܝܗܽܘܢ 2:19971 ܪܝܫ Noun chief 540 208 62044-28177 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܝܗܘܕܝܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8911 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-28178 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-28179 - - - - - - No - - -
ܐܬܟܢܫܘ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ 2:10248 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62044-281710 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-281711 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-281712 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-281713 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62044-281714 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-281715 First Common Singular - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-281716 - - - - - - No - - -
ܒܡܕܡ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11402 ܡܕܡ Noun something 253 116 62044-281717 - Common - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-281718 - - - - - - No - - -
ܩܡܬ ܩܳܡܶܬ݂ 2:18345 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-281719 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܘܩܒܠ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ 2:17902 ܩܒܠ Particle against, near, toward, resist, opposite to 238 110 62044-281720 - - - - - - No - - -
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-281721 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܡܘܣܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13142 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62044-281722 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܒܗܝ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܰܝ 2:30 ܐܒ Noun father 2 13 62044-281723 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܒܐܣܘܪܐ ܒ݁ܰܐܣܽܘܪܶܐ 2:1662 ܐܣܪ Noun bond, fetter, chain 22 25 62044-281724 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܫܬܠܡܬ ܐܶܫܬ݁ܰܠܡܶܬ݂ 2:21471 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62044-281725 First Common Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-281726 - - - - - - No - - -
ܐܘܪܫܠܡ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ 2:327 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62044-281727 - - - - - - No - - -
ܒܐܝܕܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܐ 2:575 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-281728 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܪܗܘܡܝܐ ܕ݁ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ 2:19559 ܪܗܘܡܐ Adjective of Place Roman 531 203 62044-281729 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.