<-- Acts 27:1 | Acts 27:3 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 27:2

Acts 27:2 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܬ݂ ܕ݁ܢܶܪܕ݁ܶܐ ܢܚܶܬ݂ܢ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܕ݂ܪܡܢܽܛܳܘܣ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܳܐܙܳܠ݈ܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܰܐ ܘܥܰܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܰܢ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܐܰܪܺܣܛܰܪܟ݂ܳܘܣ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܕ݁ܡܶܢ ܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And when he would proceed, we went down to a ship which was from Adramantos the city, to go to the region of Asia. And Aristarkos, a Makedonoya who was of Thessalunike the city, entered the ship with us.

(Murdock) And when we were to depart, we embarked in a ship which was from the city of Adramyttium, and was going to the country of Asia. And there embarked with us in the ship, Aristarchus, a Macedonian of the city of Thessalonica.

(Lamsa) When we were ready to sail, we embarked in a ship of the city of Ad-ra-myt'ti-um, bound for Asia Minor, and there boarded the ship with us, Ar-is-tar'chus a Mac-e-do'nian of the city of Thes-sa-lo-ni'ca.

(KJV) And entering into a ship of Adramyttium, we launched, meaning to sail by the coasts of Asia; one Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, being with us.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-27020 - - - - - - No - - -
ܗܘܬ ܗܘܳܬ݂ 2:5108 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-27021 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܢܪܕܐ ܕ݁ܢܶܪܕ݁ܶܐ 2:19464 ܪܕܐ Verb journey, flow, chastise, instruct, flow, supply 529 201 62044-27022 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܢܚܬܢ ܢܚܶܬ݂ܢ 2:12943 ܢܚܬ Verb descend 336 139 62044-27023 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܠܦܐ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ 2:999 ܐܠܦ Noun ship, boat 18 23 62044-27024 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܝܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ 2:735 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-27025 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-27026 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-27027 - - - - - - No - - -
ܐܕܪܡܢܛܘܣ ܐܰܕ݂ܪܡܢܽܛܳܘܣ 2:249 ܐܕܪܡܢܛܘܣ Proper Noun Adramyttium 4 15 62044-27028 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-27029 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܙܠܐ ܘܳܐܙܳܠ݈ܐ 2:390 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-270210 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-270211 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܐܬܪܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ 2:2215 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62044-270212 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܣܝܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܰܐ 2:1575 ܐܣܝܐ Proper Noun Asia 23 26 62044-270213 - - - - - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15619 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62044-270214 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-270215 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܡܢ ܥܰܡܰܢ 2:15795 ܥܡ Particle with 416 164 62044-270216 - - - - - - No First Common Plural
ܠܐܠܦܐ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ 2:999 ܐܠܦ Noun ship, boat 18 23 62044-270217 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܪܣܛܪܟܘܣ ܐܰܪܺܣܛܰܪܟ݂ܳܘܣ 2:1965 ܐܪܣܛܪܟܘܣ Proper Noun Aristarchus 28 30 62044-270218 - - - - - - No - - -
ܡܩܕܘܢܝܐ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ 2:12326 ܡܩܕܘܢܝܐ Proper Noun Macedonia 296 130 62044-270219 - - - - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62044-270220 - - - - - - No - - -
ܬܣܠܘܢܝܩܐ ܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ 2:22913 ܬܣܠܘܢܝܩܐ Proper Noun Thessalonica 617 240 62044-270221 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-270222 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.