<-- Acts 26:32 | Acts 27:2 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 27:1

Acts 27:1 - ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܦ݁ܺܗ݈ܣܛܳܣ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܩܶܣܰܪ ܠܺܐܝܛܰܠܺܝܰܐ ܘܰܐܫܠܡܶܗ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܠܰܐܣܺܝܪܶܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܥܰܡܶܗ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܡܶܢ ܐܶܣܦ݁ܺܝܪ ܣܶܒ݂ܰܣܛܺܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܝܽܘܠܺܝܳܘܣ ܀

Translations

(Etheridge) And Festos commanded concerning him that he should be sent unto Caesar in Italia. And he delivered Paulos, and other prisoners with him, to a certain man, a centurion of the band of Sebaste, whose name was Julios.

(Murdock) And Festus commanded, respecting him, that he should be sent to Italy, unto Caesar. And he delivered Paul, and other prisoners with him, to a certain man, a centurion of the Augustan cohort, whose name was Julius.

(Lamsa) THEN Festus commanded him to be sent to C┬Ásar in Italy, and he delivered Paul together with other prisoners to a centurion of the company of Se-bas'ti-an named Julius.

(KJV) And when it was determined that we should sail into Italy, they delivered Paul and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion of Augustus' band.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܦܩܕ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ 2:17004 ܦܩܕ Verb command 454 177 62044-27010 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-27011 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܦܗܣܛܣ ܦ݁ܺܗ݈ܣܛܳܣ 2:16442 ܦܗܣܛܘܣ Proper Noun Festus 435 170 62044-27012 - - - - - - No - - -
ܕܢܫܬܕܪ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ 2:20731 ܫܕܪ Verb send 561 216 62044-27013 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-27014 - - - - - - No - - -
ܩܣܪ ܩܶܣܰܪ 2:18745 ܩܣܪ Proper Noun Caesar 512 196 62044-27015 - - - - - - No - - -
ܠܐܝܛܠܝܐ ܠܺܐܝܛܰܠܺܝܰܐ 2:619 ܐܝܛܠܝܐ Proper Noun Italy 13 18 62044-27016 - - - - - - No - - -
ܘܐܫܠܡܗ ܘܰܐܫܠܡܶܗ 2:21498 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62044-27017 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No Third Masculine Singular
ܠܦܘܠܘܣ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16456 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-27018 - - - - - - No - - -
ܘܠܐܣܝܪܐ ܘܠܰܐܣܺܝܪܶܐ 2:1675 ܐܣܪ Participle Adjective prisoner, sergeant, bound 23 26 62044-27019 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ 2:7676 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62044-270110 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62044-270111 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܓܒܪܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3499 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-270112 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-270113 - Masculine - - - - No - - -
ܩܢܛܪܘܢܐ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ 2:18725 ܩܢܛܪܘܢܐ Noun centurion 510 195 62044-270114 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-270115 - - - - - - No - - -
ܐܣܦܝܪ ܐܶܣܦ݁ܺܝܪ 2:1647 ܐܣܦܝܪܐ Noun cohort 24 27 62044-270116 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܣܒܣܛܐ ܣܶܒ݂ܰܣܛܺܐ 2:13690 ܣܒܣܛܐ Adjective Augustan 358 146 62044-270117 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܗ ܕ݁ܰܫܡܶܗ 2:21595 ܫܡ Noun name 583 225 62044-270118 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-270119 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܘܠܝܘܣ ܝܽܘܠܺܝܳܘܣ 2:8971 ܝܘܠܝܘܣ Proper Noun Julius 189 92 62044-270120 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.