<-- Acts 26:9 | Acts 26:11 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 26:10

Acts 26:10 - ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܰܪܡܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܒ݁ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܩܰܛܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܶܬ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܰܝܶܒ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) This I also did in Urishlem. And many holy ones I cast into the house of the bound, by the authority which I had received from the great priests; and when they were killed by them, I participated with those who condemned them.

(Murdock) Which I also did at Jerusalem; and by the authority I received from the chief priests, I cast many of the saints into prison and when they were put to death by them, I took part with those that condemned them.

(Lamsa) Which I also did at Jerusalem: I cast many of the saints into prison, having received authority from the chief priests; and when some were put to death, I took part with those who condemned them.

(KJV) Which thing I also did in Jerusalem: and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests; and when they were put to death, I gave my voice against them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-26100 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܥܒܕܬ ܕ݁ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ 2:14908 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-26101 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-26102 - - - - - - No - - -
ܒܐܘܪܫܠܡ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ 2:329 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62044-26103 - - - - - - No - - -
ܘܩܕܝܫܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ 2:18154 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62044-26104 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62044-26105 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܪܡܝܬ ܐܰܪܡܺܝܬ݂ 2:20024 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 62044-26106 First Common Singular - Perfect APHEL No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2701 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62044-26107 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܣܝܪܐ ܐܰܣܺܝܪܶܐ 2:1672 ܐܣܪ Participle Adjective prisoner, sergeant, bound 23 26 62044-26108 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܫܘܠܛܢܐ ܒ݁ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21398 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62044-26109 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܒܠܬ ܕ݁ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ 2:17946 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62044-261010 First Common Singular - Perfect PAEL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-261011 - - - - - - No - - -
ܪܒܝ ܪܰܒ݁ܰܝ 2:19210 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62044-261012 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܟܗܢܐ ܟ݁ܳܗܢܶܐ 2:9834 ܟܗܢ Noun priest 206 100 62044-261013 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-261014 - - - - - - No - - -
ܡܬܩܛܠܝܢ ܡܶܬ݂ܩܰܛܠܺܝܢ 2:18482 ܩܛܠ Verb kill 501 192 62044-261015 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-261016 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62044-261017 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܫܬܘܬܦܬ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܶܬ݂ 2:21034 ܫܘܬܦ Verb partaker 570 220 62044-261018 First Common Singular - Perfect ESHTAPHAL No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-261019 - Common Plural - - - No - - -
ܕܚܝܒܘ ܕ݁ܚܰܝܶܒ݂ܘ 2:6439 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 62044-261020 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-261021 Third Masculine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.