<-- Acts 24:26 | Acts 25:1 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 24:27

Acts 24:27 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܠܺܝ ܠܶܗ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܫܢܺܝܢ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܳܪܩܺܝܳܘܣ‌ܦ݂ܺܗ݈ܣܛܳܘܣ ܦ݁ܺܝܠܺܟ݁ܣ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܫܰܒ݂ܩܶܗ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܣܺܝܪ ܀

Translations

(Etheridge) And when two years were fulfilled to him, another governor came in his place, who was called Porcios Festos. But Felix, as to do a favour to the Jihudoyee, left Paulos bound.

(Murdock) And when two years were fulfilled to him, another governor, whose name was Porcius Festus, came into his place. And Felix, that he might do the Jews a favor, left Paul a prisoner.

(Lamsa) And when he had completed two years, another governor succeeded him whose name was Por'ci-us Fes'tus: and Fe'lix, to do the Jews a favor, left Paul a prisoner.

(KJV) But after two years Porcius Festus came into Felix' room: and Felix, willing to shew the Jews a pleasure, left Paul bound.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-24270 - - - - - - No - - -
ܡܠܝ ܡܰܠܺܝ 2:11795 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62044-24271 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-24272 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܬܪܬܝܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ 2:23033 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62044-24273 - Feminine - - - - No - - -
ܫܢܝܢ ܫܢܺܝܢ 2:22003 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 62044-24274 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7675 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62044-24275 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܓܡܘܢܐ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ 2:4954 ܗܓܡܘܢܐ Noun governor, prefect 100 58 62044-24276 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܐ ܐܶܬ݂ܳܐ 2:2076 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-24277 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-24278 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܕܘܟܬܗ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܶܗ 2:4247 ܕܘܟ Noun place 86 53 62044-24279 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܬܩܪܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ 2:18838 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-242710 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-242711 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܦܪܩܝܘܣ‌ܦܗܣܛܘܣ ܦ݁ܳܪܩܺܝܳܘܣ‌ܦ݂ܺܗ݈ܣܛܳܘܣ 2:16443 ܦܗܣܛܘܣ Proper Noun Festus 435 170 62044-242712 - - - - - - No - - -
ܦܝܠܟܣ ܦ݁ܺܝܠܺܟ݁ܣ 2:16578 ܦܝܠܟܣ Proper Noun Felix 444 173 62044-242713 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-242714 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-242715 - - - - - - No - - -
ܕܢܥܒܕ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ 2:14885 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-242716 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܛܝܒܘܬܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8036 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62044-242717 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܗܘܕܝܐ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8909 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-242718 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܒܩܗ ܫܰܒ݂ܩܶܗ 2:20575 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62044-242719 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܦܘܠܘܣ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16456 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-242720 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-242721 - - - - - - No - - -
ܐܣܝܪ ܐܰܣܺܝܪ 2:1679 ܐܣܪ Verb bind, fasten 25 27 62044-242722 - Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.