<-- Acts 21:25 | Acts 21:27 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 21:26

Acts 21:26 - ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܺܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܐܶܙܰܠ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܕ݁ܰܥ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Then Paul took those men the day after, and was purified with them. And he entered and went into the temple, making known to them the fulfillment of the days of the purification, so that an oblation might be offered for each man of them.

(Murdock) Then Paul took those men, on the following day, and was purified with them; and he entered and went into the temple, manifesting to them the completion of the days of the purification, up to the presentation of the offering by each of them.

(Lamsa) Then Paul took the men and on the next day he was purified with them and then he entered into the temple, informing them how to complete the days of purification, until the gift of every one of them was offered.

(KJV) Then Paul took the men, and the next day purifying himself with them entered into the temple, to signify the accomplishment of the days of purification, until that an offering should be offered for every one of them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62044-21260 - - - - - - No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-21261 - - - - - - No - - -
ܕܒܪ ܕ݁ܒ݂ܰܪ 2:4085 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62044-21262 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-21263 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܠܓܒܪܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3500 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-21264 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-21265 - Common Plural - - - No - - -
ܠܝܘܡܐ ܠܝܰܘܡܳܐ 2:9007 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-21266 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7675 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62044-21267 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܕܟܝ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܺܝ 2:4560 ܕܟܐ Verb pure, cleanse 91 55 62044-21268 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܥܡܗܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ 2:15788 ܥܡ Particle with 416 164 62044-21269 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15619 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62044-212610 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܙܠ ܐܶܙܰܠ 2:341 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-212611 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܝܟܠܐ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ 2:5180 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 62044-212612 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-212613 - - - - - - No - - -
ܡܘܕܥ ܡܰܘܕ݁ܰܥ 2:8714 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62044-212614 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-212615 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܘܠܝܐ ܡܽܘܠܳܝܳܐ 2:11734 ܡܠܐ Noun fullness, fulfilment, consummation 257 117 62044-212616 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܘܡܬܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ 2:8986 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-212617 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܬܕܟܝܬܐ ܕ݁ܬ݂ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܐ 2:4600 ܕܟܐ Noun purification, excrement, cleansing 605 234 62044-212618 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-212619 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܩܪܒ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ 2:18945 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62044-212620 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܩܘܪܒܢܐ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ 2:18931 ܩܪܒ Noun offering, gift 498 191 62044-212621 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܢܫ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ 2:1443 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-212622 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-212623 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62044-212624 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.