<-- Acts 16:1 | Acts 16:3 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 16:2

Acts 16:2 - ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܠܽܘܣܛܪܰܐ ܘܡܶܢ ܐܺܝܩܳܢܺܘܳܢ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) And all the disciples who were of Lystra and Ikonia testified concerning him.

(Murdock) And all the disciples of Lystra and Iconium gave good testimony of him.

(Lamsa) And all the disciples of Lys'tra and I-co'nium gave good testimony concerning him.

(KJV) Which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܠܗܘܢ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10056 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-16020 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܬܠܡܝܕܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ 2:11241 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62044-16021 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62044-16022 - - - - - - No - - -
ܠܘܣܛܪܐ ܠܽܘܣܛܪܰܐ 2:11111 ܠܘܣܛܪܐ Proper Noun Lystra 238 110 62044-16023 - - - - - - No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62044-16024 - - - - - - No - - -
ܐܝܩܢܘܢ ܐܺܝܩܳܢܺܘܳܢ 2:710 ܐܝܩܢܘܢ Proper Noun Iconium 14 20 62044-16025 - - - - - - No - - -
ܡܣܗܕܝܢ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ 2:14027 ܣܗܕ Verb witness, testify 362 147 62044-16026 Third Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-16027 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-16028 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.