<-- Acts 15:41 | Acts 16:2 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 16:1

Acts 16:1 - ܘܡܰܛܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܠܕ݂ܶܪܒ݁ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܠܠܽܘܣܛܪܰܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܒ݁ܪܳܗ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬ݁ܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܐܰܪܡܳܝܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And he came to Derbe the city, and to Lystra. BUT a certain disciple was there whose name was Timotheus, the son of a certain Jihudoytha, a believer, and his father an Aramoya.

(Murdock) And he came to the city Derbe, and to Lystra. And there was a certain disciple there, whose name was Timothy, the son of a believing Jewess, but his father was a Gentile.

(Lamsa) THEN he arrived at the city of Der'be and Lys'tra: there was there a disciple whose name was Timo'the-us, the son of a Jewess convert, but whose father was a Syr'ian.

(KJV) Then came he to Derbe and Lystra: and, behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess, and believed; but his father was a Greek:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܛܝ ܘܡܰܛܺܝ 2:11602 ܡܛܐ Verb arrive, reach, attain 266 120 62044-16010 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-16011 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܕܪܒܐ ܠܕ݂ܶܪܒ݁ܺܐ 2:4875 ܕܪܒܐ Proper Noun Derbe 97 57 62044-16012 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-16013 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܠܘܣܛܪܐ ܘܰܠܠܽܘܣܛܪܰܐ 2:11110 ܠܘܣܛܪܐ Proper Noun Lystra 238 110 62044-16014 - - - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-16015 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-16016 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-16017 - - - - - - No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-16018 - - - - - - No - - -
ܬܠܡܝܕܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ 2:11240 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62044-16019 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-160110 - Masculine - - - - No - - -
ܕܫܡܗ ܕ݁ܰܫܡܶܗ 2:21595 ܫܡ Noun name 583 225 62044-160111 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܛܝܡܬܐܘܣ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ 2:8129 ܛܝܡܬܐܘܣ Proper Noun Timotheus 172 87 62044-160112 - - - - - - No - - -
ܒܪܗ ܒ݁ܪܳܗ 2:3246 ܒܪ Noun son 53 40 62044-160113 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܝܗܘܕܝܬܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܬ݁ܳܐ 2:8912 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-160114 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-160115 - Feminine - - - - No - - -
ܡܗܝܡܢܬܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬ݁ܳܐ 2:1235 ܗܝܡܢ Noun believer, believing 255 116 62044-160116 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܒܘܗܝ ܘܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ 2:46 ܐܒ Noun father 2 13 62044-160117 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܪܡܝܐ ܐܰܪܡܳܝܳܐ 2:1942 ܐܪܡ Adjective of Place Gentile, Aramaean 28 30 62044-160118 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-160119 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.