<-- Matthew 15:8 | Matthew 15:10 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 15:9

Matthew 15:9 - ܘܰܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܠܺܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But in vain they reverence me, while they teach the doctrines of the commandments of men.[Sons of men.]

(Murdock) And in vain they pay me homage, while they teach doctrines that are the precepts of men.

(Lamsa) And they worship me in vain, when they teach the doctrines of the commandments of men.

(KJV) But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܣܪܝܩܐܝܬ ܘܰܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ 2:14815 ܣܪܩ Adverb (ending with AiYT) vainly 392 155 62040-15090 - - - - - - No - - -
ܕܚܠܝܢ ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ 2:4313 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 62040-15091 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62040-15092 - - - - - - No First Common Singular
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-15093 - - - - - - No - - -
ܡܠܦܝܢ ܡܰܠܦ݂ܺܝܢ 2:9231 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62040-15094 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܝܘܠܦܢܐ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ 2:9169 ܝܠܦ Noun teaching, instruction, doctrine 190 92 62040-15095 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܦܘܩܕܢܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܐ 2:16965 ܦܩܕ Noun commandment, edict, decree, precept 438 171 62040-15096 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܢܝܢܫܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1449 ܐܢܫ Noun human 56 40 62040-15097 - Common Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.