<-- Hebrews 12:1 | Hebrews 12:3 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 12:2

Hebrews 12:2 - ܘܰܢܚܽܘܪ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܓ݂ܳܡܽܘܪܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܰܢ ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܣܰܝܒ݁ܰܪ ܨܠܺܝܒ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܒ݁ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܡܣܰܪ ܘܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܣܝܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And let us look unto Jeshu, who hath become the chief and the perfecter of our faith; who, for the joy that was before him, endured the cross, and unto shame delivered himself, and at the right hand of the throne of Aloha hath sat down.

(Murdock) And let us look on Jesus, who hath become the commencement and the completion of our faith; who, on account of the joy there was for him, endured the cross, and surrendered himself to opprobrium; and is seated on the right hand of the throne of God.

(Lamsa) And let us look to Jesus, who was the author and the perfecter of our faith; and who, instead of the joy which he could have had, endured the cross, suffered shame, and is now seated at the right hand of the throne of God.

(KJV) Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܢܚܘܪ ܘܰܢܚܽܘܪ 2:6545 ܚܪ Verb look, behold 134 72 62058-12020 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܝܫܘܥ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ 2:9566 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62058-12021 - - - - - - No - - -
ܕܗܘ ܕ݁ܗܽܘ 2:4993 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-12022 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-12023 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܪܝܫܐ ܪܺܝܫܳܐ 2:19951 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62058-12024 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܓܡܘܪܐ ܘܓ݂ܳܡܽܘܪܳܐ 2:3846 ܓܡܪ Adjective finisher, perfecter 72 48 62058-12025 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܗܝܡܢܘܬܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܰܢ 2:1216 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62058-12026 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܕܚܠܦ ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ 2:7191 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62058-12027 - - - - - - No - - -
ܚܕܘܬܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:6282 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 62058-12028 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62058-12029 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-120210 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62058-120211 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܣܝܒܪ ܣܰܝܒ݁ܰܪ 2:13852 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62058-120212 Third Masculine Singular - Perfect PAIEL No - - -
ܨܠܝܒܐ ܨܠܺܝܒ݂ܳܐ 2:17785 ܨܠܒ Noun cross 479 185 62058-120213 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62058-120214 - - - - - - No - - -
ܒܗܬܬܐ ܒ݁ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:2428 ܒܗܬ Noun shame 37 33 62058-120215 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܡܣܪ ܐܰܡܣܰܪ 2:12272 ܡܣܪ Verb accuse, despise 286 127 62058-120216 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62058-120217 - - - - - - No - - -
ܝܡܝܢܐ ܝܰܡܺܝܢܳܐ 2:9314 ܝܡܢ Noun right 193 95 62058-120218 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܘܪܣܝܗ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܣܝܶܗ 2:9946 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 62058-120219 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62058-120220 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܬܒ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ 2:9613 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 62058-120221 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.