<-- Acts 8:3 | Acts 8:5 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 8:4

Acts 8:4 - ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And they who were dispersed went about and preached the word of Aloha.

(Murdock) And they who were dispersed, travelled about and preached the word of God.

(Lamsa) So that they that were scattered abroad went everywhere preaching the word of God.

(KJV) Therefore they that were scattered abroad went every where preaching the word.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܢܘܢ ܘܗܳܢܽܘܢ 2:5056 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-08040 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܐܬܒܕܪܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ 2:2347 ܒܕܪ Verb scatter, disperse, spend, waste, scare away 36 33 62044-08041 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܡܬܟܪܟܝܢ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܺܝܢ 2:10632 ܟܪܟ Verb wrap, go around, lead about 226 106 62044-08042 Third Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-08043 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܡܟܪܙܝܢ ܘܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ 2:10590 ܟܪܙ Denominative preached, preach, proclaimed 225 105 62044-08044 Third Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-08045 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-08046 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.