<-- Romans 6:15 | Romans 6:17 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 6:16

Romans 6:16 - ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܠܡܰܢ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܰܡܥܽܘܢ ܠܶܗ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܐܶܢ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܠܡܰܫܡܰܥ ܐܶܕ݂ܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Know you not, that to whomsoever you prepare yourselves to obey him unto service, of him you are the servants, of him whom you obey; whether of sin, or of the hearing of the ear of righteousness ?

(Murdock) Know ye not, that to whomsoever ye give up yourselves to serve in bondage, his servants ye are, whom ye serve; whether it be to sin, or whether it be to righteousness, that ye give ear?

(Lamsa) Do you not know, that to whom you yield yourselves servants to obey, his servants you are, for you obey him, whether it be to sin or whether it be of obedience to righteousness?

(KJV) Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-06160 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25890 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62045-06161 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-06162 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܠܡܢ ܕ݁ܰܠܡܰܢ 2:12142 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62045-06163 - - - - - - No - - -
ܕܡܛܝܒܝܢ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ 2:25574 ܛܘܒ Verb ready 168 85 62045-06164 Second Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-06165 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܢܦܫܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13490 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62045-06166 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܬܫܬܡܥܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܰܡܥܽܘܢ 2:21723 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62045-06167 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62045-06168 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܥܒܕܘܬܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:15089 ܥܒܕ Noun service, bondage 397 157 62045-06169 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܗ ܕ݁ܺܝܠܶܗ 2:4388 ܕܝܠ Particle own 90 54 62045-061610 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-061611 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܥܒܕܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ 2:15039 ܥܒܕ Noun servant 397 157 62045-061612 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܗܘ ܕ݁ܗܰܘ 2:5039 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62045-061613 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܺܝܢ 2:30517 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62045-061614 Second Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-061615 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62045-061616 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62045-061617 - - - - - - No - - -
ܠܚܛܝܬܐ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ 2:6844 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62045-061618 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62045-061619 - - - - - - No - - -
ܠܡܫܡܥ ܠܡܰܫܡܰܥ 2:21668 ܫܡܥ Noun hearing, obedience 308 134 62045-061620 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܕܢܐ ܐܶܕ݂ܢܳܐ 2:226 ܐܕܢܐ Noun ear 4 15 62045-061621 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܐܢܘܬܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:9893 ܟܢ Noun righteousness, uprightness, godliness, rectitude, justice 202 98 62045-061622 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.