<-- Romans 2:14 | Romans 2:16 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 2:15

Romans 2:15 - ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܥܰܠ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܘܡܰܣܗܕ݂ܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܟ݂ܰܘܢܳܢ ܐܰܘ ܢܳܦ݂ܩܳܢ ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And these show the work of law written upon their hearts, and their conscience testifieth of them, while their reasonings accuse or excuse one another;

(Murdock) and they show the work of the law, as it is inscribed on their heart; and their conscience beareth testimony to them, their own reflections rebuking or vindicating one another,)

(Lamsa) And they show the work of the law written on their hearts; and their conscience also bears them witness, when their thoughts either rebuke or defend one another,

(KJV) Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܢܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ 2:5021 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-02150 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܡܚܘܝܢ ܡܚܰܘܶܝܢ 2:6424 ܚܘܐ Verb show 129 70 62045-02151 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܥܒܕܗ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ 2:15075 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62045-02152 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܢܡܘܣܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13138 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62045-02153 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62045-02154 - - - - - - No - - -
ܟܬܝܒ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ 2:10732 ܟܬܒ Verb write 230 107 62045-02155 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62045-02156 - - - - - - No - - -
ܠܒܗܘܢ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ 2:10957 ܠܒ Noun heart 233 108 62045-02157 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܡܣܗܕܐ ܘܡܰܣܗܕ݂ܳܐ 2:14018 ܣܗܕ Verb witness, testify 362 147 62045-02158 Third Feminine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62045-02159 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܬܐܪܬܗܘܢ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ 2:22586 ܬܐܪܬܐ Noun conscience 603 233 62045-021510 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62045-021511 - - - - - - No - - -
ܡܚܫܒܬܗܘܢ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:7806 ܚܫܒ Noun thought, reasoning, counsel 265 119 62045-021512 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܡܟܘܢܢ ܡܟ݂ܰܘܢܳܢ 2:9915 ܟܢ Verb exist, reprove, rebuke, create 210 100 62045-021513 Third Feminine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62045-021514 - - - - - - No - - -
ܢܦܩܢ ܢܳܦ݂ܩܳܢ 2:13417 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62045-021515 Third Feminine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:19663 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62045-021516 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܠܚܕܕܐ ܠܰܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ 2:6260 ܚܕ Pronoun one another 127 70 62045-021517 - Masculine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.