<-- Romans 11:24 | Romans 11:26 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 11:25

Romans 11:25 - ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܺܝܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܥܘܺܝܪܽܘܬ݂ ܠܶܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܗܘܳܬ݂ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) But I would have you know, my brethren, this mystery, that you may not be wise in your own mind,-that blindness of heart for a little space is unto Israel until the fulness of the Gentiles be brought in:

(Murdock) And that ye, my brethren, may not be wise in your own apprehension, I wish you to know this mystery, that blindness of heart hath in some measure befallen Israel, until the fullness of the Gentiles shall come in:

(Lamsa) I am desirous, my brethren, that you should know this mystery, so that you may not be wise in your own conceits; for blindness of heart has to some degree befallen Israel, until the fulness of the Gentiles shall come in.

(KJV) For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܨܒܐ ܨܳܒ݂ܶܐ 2:28981 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62045-11250 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62045-11251 First Common Singular - - - Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62045-11252 - - - - - - No - - -
ܕܬܕܥܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ 2:8654 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62045-11253 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62045-11254 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܐܪܙܐ ܐ݈ܪܳܙܳܐ 2:19170 ܪܙܐ Noun mystery 28 29 62045-11255 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62045-11256 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-11257 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-11258 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܚܟܝܡܝܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܺܝܢ 2:7075 ܚܟܡ Adjective wise, prudent, cunning 141 75 62045-11259 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܒܪܥܝܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢ 2:20179 ܪܥܐ Noun mind, conscience, fool, thought, idea, conception 546 210 62045-112510 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܢܦܫܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13490 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62045-112511 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܥܘܝܪܘܬ ܕ݁ܰܥܘܺܝܪܽܘܬ݂ 2:15418 ܥܘܪ Noun blindness 404 160 62045-112512 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܠܒܐ ܠܶܒ݁ܳܐ 2:10954 ܠܒ Noun heart 233 108 62045-112513 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62045-112514 - - - - - - No - - -
ܐܬܪ ܐܰܬ݂ܰܪ 2:2200 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62045-112515 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܩܠܝܠ ܩܰܠܺܝܠ 2:18614 ܩܠ Adjective little, light, swift 506 194 62045-112516 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܬ ܗܘܳܬ݂ 2:5108 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-112517 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܝܣܪܝܠ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ 2:707 ܐܝܣܪܐܝܠ Proper Noun Israel 14 20 62045-112518 - - - - - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62045-112519 - - - - - - No - - -
ܕܢܥܘܠ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ 2:15595 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62045-112520 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܘܠܝܐ ܡܽܘܠܳܝܳܐ 2:11734 ܡܠܐ Noun fullness, fulfilment, consummation 257 117 62045-112521 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܡܡܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15805 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62045-112522 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.