<-- Romans 11:23 | Romans 11:25 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 11:24

Romans 11:24 - ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܡܶܢ ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܒ݂ܰܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܰܟ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܦ݁ܫܰܚܬ݁ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܶܬ݁ܛܥܶܡܬ݁ ܒ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܢ ܢܶܬ݁ܛܰܥܡܽܘܢ ܒ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܢܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) For if thou who art of the wild olive which is thy nature, wast cut off, and, which was not thy nature, art engrafted into the good olive, how much more they, if they are engrafted into the olive of their nature ?

(Murdock) For if thou wast plucked from the wild olive-tree, which was natural to thee, and wast grafted, contrary to thy nature, into a good olive-tree; how much more may they be grafted into their natural olive-tree ?

(Lamsa) For if you who have been cut from the wild olive tree, which is natural to you, and grafted contrary to your nature to become a good olive tree: how much more fruitful would they be, if they were grafted into their natural olive tree?

(KJV) For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert graffed contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be graffed into their own olive tree?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62045-11240 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62045-11241 - - - - - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-11242 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62045-11243 - - - - - - No - - -
ܙܝܬܐ ܙܰܝܬ݁ܳܐ 2:5725 ܙܝܬܐ Noun olive, Olives 115 65 62045-11244 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-11245 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܕܒܪܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܳܐ 2:3189 ܒܪ Noun outside 53 40 62045-11246 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62045-11247 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܒܟܝܢܟ ܕ݁ܒ݂ܰܟ݂ܝܳܢܳܟ݂ 2:9921 ܟܢ Noun nature 213 102 62045-11248 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܬܦܫܚܬ ܐܶܬ݂ܦ݁ܫܰܚܬ݁ 2:17336 ܦܫܚ Verb break off, cut off 467 181 62045-11249 Second Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܘܕܠܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ 2:10869 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-112410 - - - - - - No - - -
ܒܟܝܢܟ ܒ݁ܰܟ݂ܝܳܢܳܟ݂ 2:9919 ܟܢ Noun nature 213 102 62045-112411 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܬܛܥܡܬ ܐܶܬ݁ܛܥܶܡܬ݁ 2:8346 ܛܥܡ Verb taste, grafted, graft, partake 179 88 62045-112412 Second Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܙܝܬܐ ܒ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ 2:5722 ܙܝܬܐ Noun olive, Olives 115 65 62045-112413 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܛܒܐ ܛܳܒ݂ܳܐ 2:7941 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62045-112414 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܡܐ ܟ݁ܡܳܐ 2:10199 ܟܡܐ Particle how much?, how many? 216 103 62045-112415 - - - - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62045-112416 - - - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62045-112417 - Masculine Plural - - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62045-112418 - - - - - - No - - -
ܢܬܛܥܡܘܢ ܢܶܬ݁ܛܰܥܡܽܘܢ 2:8356 ܛܥܡ Verb taste, grafted, graft, partake 179 88 62045-112419 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܒܙܝܬܐ ܒ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ 2:5722 ܙܝܬܐ Noun olive, Olives 115 65 62045-112420 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܝܢܗܘܢ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܢܗܽܘܢ 2:9924 ܟܢ Noun nature 213 102 62045-112421 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.