<-- Revelation 6:8 | Revelation 6:10 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 6:9

Revelation 6:9 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܛܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܚܰܡܫܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܛܰܠ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And when he had opened the FIFTH SEAL, I saw under the altar the souls of them who had been killed for the word of Aloha, and for the testimony of the Lamb, which had been theirs.

(Murdock) And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them who were slain on account of the word of God, and on account of the testimony to the Lamb which was with them.

(Lamsa) And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the sake of the word of God and for the testimony of the Lamb which they had:

(KJV) And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63066-06090 - - - - - - No - - -
ܦܬܚ ܦ݁ܬ݂ܰܚ 2:17447 ܦܬܚ Verb open 470 182 63066-06091 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܛܒܥܐ ܠܛܰܒ݂ܥܳܐ 2:8058 ܛܒܥ Noun seal, stamp 167 85 63066-06092 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܡܫܐ ܕ݁ܚܰܡܫܳܐ 2:7276 ܚܡܫ Numeral five 147 77 63066-06093 - Masculine - - - - No - - -
ܚܙܝܬ ܚܙܺܝܬ݂ 2:6691 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-06094 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܬܚܬ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ 2:22769 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 63066-06095 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-06096 - - - - - - No - - -
ܡܕܒܚܐ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ 2:4068 ܕܒܚ Noun altar 251 115 63066-06097 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܢܦܫܬܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ 2:13481 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 63066-06098 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܬܩܛܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܛܰܠ 2:18441 ܩܛܠ Verb kill 501 192 63066-06099 Third Feminine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-060910 - - - - - - No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 63066-060911 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-060912 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܛܠ ܘܡܶܛܽܠ 2:11632 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-060913 - - - - - - No - - -
ܣܗܕܘܬܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:14073 ܣܗܕ Noun testimony 362 147 63066-060914 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܫܘܥ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ 2:9568 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 63066-060915 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-060916 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-060917 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-060918 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63066-060919 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.