<-- Revelation 6:10 | Revelation 6:12 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 6:11

Revelation 6:11 - ܘܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܣܛܠܳܐ ܚܶܘܳܪܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܢܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܕ݂ ܥܶܕ݁ܳܢ ܙܒ݂ܰܢ ܙܥܽܘܪ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܠܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܢܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܐܚܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܡܶܬ݂ܩܰܛܳܠܽܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And there was given to each of them the white robe; and it was told them, that they should rest yet a little time, until should be completed their fellow-servants, their brethren who would be killed as also they.

(Murdock) And to each one of them was given a white robe; and it was told them, that they must be quiet yet a little while, until the consummation of their fellow-servants and brethren, who were to be killed as they had been.

(Lamsa) And a white robe was given to every one of them; and it was said to them, that they should rest yet for a little while, until the time should be fulfilled when their fellowservants and their brethren should be killed also as they had been.

(KJV) And white robes were given unto every one of them; and it was said unto them, that they should rest yet for a little season, until their fellowservants also and their brethren, that should be killed as they were, should be fulfilled.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܝܗܒܬ ܘܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ 2:8816 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-06110 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܟܠܚܕ ܠܟ݂ܽܠܚܰܕ݂ 2:6253 ܟܠ Idiom each one 216 102 63066-06111 - Masculine Singular - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63066-06112 - Masculine - - - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 63066-06113 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܣܛܠܐ ܐܶܣܛܠܳܐ 2:1546 ܐܣܛܠܐ Noun robe 23 26 63066-06114 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܘܪܬܐ ܚܶܘܳܪܬ݁ܳܐ 2:6579 ܚܘܪ Adjective white 134 72 63066-06115 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܐܡܪ ܘܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ 2:1304 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-06116 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܕܢܬܬܢܝܚܘܢ ܕ݁ܢܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܽܘܢ 2:12813 ܢܚ Verb cease, rest, rest, put off, refresh 331 138 63066-06117 Third Masculine Plural - Imperfect ETTAPHAL No - - -
ܥܕ ܥܰܕ݂ 2:15188 ܥܕ Particle while, until 400 158 63066-06118 - - - - - - No - - -
ܥܕܢ ܥܶܕ݁ܳܢ 2:23697 ܥܕܢ Noun moment, season, time, opportunity 401 159 63066-06119 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܙܒܢ ܙܒ݂ܰܢ 2:5502 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 63066-061110 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܙܥܘܪ ܙܥܽܘܪ 2:5880 ܙܥܪ Adjective little, least 118 67 63066-061111 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 63066-061112 - - - - - - No - - -
ܕܡܫܬܡܠܝܢ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܠܶܝܢ 2:11751 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 63066-061113 Third Masculine Plural - Participles ESHTAPHAL No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 63066-061114 - - - - - - No - - -
ܟܢܘܬܗܘܢ ܟ݁ܢܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:10331 ܟܢܐ Noun companion, fellow 220 103 63066-061115 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܐܚܝܗܘܢ ܘܰܐܚܰܝܗܽܘܢ 2:424 ܐܚܐ Noun brother 9 17 63066-061116 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-061117 - Common Plural - - - No - - -
ܕܥܬܝܕܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ 2:16300 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 63066-061118 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܡܬܩܛܠܘ ܠܡܶܬ݂ܩܰܛܳܠܽܘ 2:18480 ܩܛܠ Verb kill 501 192 63066-061119 - - - - Infinitive ETHPAEL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-061120 - - - - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 63066-061121 - - - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-061122 - Masculine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.