<-- Revelation 13:1 | Revelation 13:3 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 13:2

Revelation 13:2 - ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܚܙܺܝܬ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܢܶܡܪܳܐ ܘܪܶܓ݂ܠܶܝܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܕ݂ܶܒ݁ܳܐ ܘܦ݂ܽܘܡܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܪܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܳܗ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܘܟ݂ܽܘܪܣܝܶܗ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And the beast of prey which I saw was like a leopard, and his feet were as (those) of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave to him his power, and his throne, and great authority.

(Murdock) And the beast of prey which I saw, was like a leopard; and his feet like [those] of a wolf, and his mouth like the mouth of lions: and the dragon gave to him his own power and his throne, and great authority.

(Lamsa) And the wild beast which I saw was like to a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his throne, and great authority.

(KJV) And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܝܘܬܐ ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6988 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-13020 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-13021 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܚܙܝܬ ܕ݁ܰܚܙܺܝܬ݂ 2:6612 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-13022 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܡܘܬܐ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ 2:4723 ܕܡܐ Noun form, image, similitude, type, exemplar, pattern 94 56 63066-13023 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-13024 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܡܪܐ ܕ݁ܢܶܡܪܳܐ 2:13151 ܢܡܪ Noun leopard 341 141 63066-13025 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܪܓܠܝܗ ܘܪܶܓ݂ܠܶܝܗ 2:19395 ܪܓܠ Noun foot 529 201 63066-13026 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-13027 - - - - - - No - - -
ܕܕܒܐ ܕ݁ܕ݂ܶܒ݁ܳܐ 2:4040 ܕܒܐ Noun bear 81 52 63066-13028 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܘܦܘܡܗ ܘܦ݂ܽܘܡܳܗ 2:16468 ܦܘܡܐ Noun mouth, edge 437 171 63066-13029 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-130210 - - - - - - No - - -
ܕܐܪܝܘܬܐ ܕ݁ܰܐܪܝܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:1905 ܐܪܝܐ Noun lion 28 30 63066-130211 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܘܝܗܒ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ 2:8824 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-130212 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 63066-130213 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܬܢܝܢܐ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ 2:22902 ܬܢܢܐ Noun dragon, monster 617 240 63066-130214 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܝܠܗ ܚܰܝܠܶܗ 2:7045 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 63066-130215 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܟܘܪܣܝܗ ܘܟ݂ܽܘܪܣܝܶܗ 2:9949 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 63066-130216 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܫܘܠܛܢܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21404 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 63066-130217 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-130218 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.